Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Kolano kino­mana - czy to poważne?
Autor Wiadomość
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2016-03-13, 10:19   Kolano kino­mana - czy to poważne?

Choć nazwa nie wywo­łuje w nas stra­chu a raczej lekki uśmiech, należy wiedzieć,że nie­le­czone kolano kino­mana może stać się pro­ble­mem, pro­wa­dzą­cym do znacz­nych zmian w sta­wie kola­no­wym, któ­rych kon­se­kwen­cją jest duży ból.

Co to w ogóle jest?

Ter­min kolano kino­mana okre­śla jedno ze scho­rzeń zwią­za­nych ze sta­wem rzep­kowo– udo­wym, (czyli przed­nią czę­ścią stawu kola­no­wego). Cha­rak­te­ry­styczne dla tej jed­nostki cho­ro­bo­wej jest to, że pacjent skarży się na ból stawu kola­no­wego poja­wia­jący się pod­czas dłuż­szego sie­dze­nia ze zgię­tymi kolanami.

Skąd się to bie­rze i co się wtedy dzieje?

Kolano kino­mana powstaje w momen­cie zabu­rzo­nej rów­no­wagi mię­śnio­wej koń­czyny dol­nej i jej wpływu na usta­wie­nie rzepki. Dłu­gie sie­dze­nie ze zgię­tymi nogami ( np. w kinie czy za kie­row­nicą), w połą­cze­niu z nie­pra­wi­dło­wym usta­wie­niem rzepki powo­duje stały ucisk na chrząstkę.

Docho­dzi wtedy do wzro­stu ciśnie­nia śród­kost­nego w rzepce, spo­wo­do­wa­nego m. in. zablo­ko­wa­niem odpływu zyl­nego na sku­tek dłu­giego zgię­cia kolan. Wywo­łuje to począt­kowo dys­kom­fort, a następ­nie ból. W sytu­acji, gdy na chrzą­stce rzepki są już ubytki dole­gli­wo­ści będą znacz­nie nasi­lone, ponie­waż brak tu war­stwy izo­la­cyj­nej, jaką jest zdrowa chrząstka a obcią­że­nie jest prze­no­szone bez­po­śred­nio na dobrze uner­wioną war­stwę pod­chrzęstną kości.

Dodat­kowe objawy, które mogą, ( ale nie muszą) się poja­wić to pro­blemy przy zmia­nie pozy­cji ( kuca­nie, klę­ka­nie) czy przy cho­dze­niu po scho­dach. Może także wystą­pić czę­ste „chrzęsz­cze­nie” czy „strze­la­nie” kolan.

Objawy zwią­za­nie z kola­nem kino­mana są dość czę­ste u kobiet cho­dzą­cych w butach na wyso­kim obca­sie. Jest to zwią­zane z tym, że cho­dzą one cały czas na lekko przy­gię­tym sta­wie kola­no­wym, co powo­duje per­ma­nentne obcią­ża­nie stawu rzepkowo-udowego.

Do czego może dopro­wa­dzić nie­le­czone kolano kinomana?

Kolano kino­mana może dopro­wa­dzić do prze­wle­kłego bólu stawu kola­no­wego zwią­za­nego z zabu­rzoną bio­me­cha­niką stawu rzepkowo-udowego. Kon­se­kwen­cją tego może być uszko­dze­nie chrząstki sta­wo­wej i cho­roba zwy­rod­nie­niowa stawu kola­no­wego, co będzie wyma­gało dłu­go­trwa­łego lecze­nia a nawet ( w nie­któ­rych przy­pad­kach) inter­wen­cji chirurgicznej.

Co zatem robić?

Przede wszyst­kim nie­zbędna jest odpo­wied­nio dobrana reha­bi­li­ta­cja. Fizjo­te­ra­peuta pokaże, które mię­śnie należy roz­cią­gać, a które wzmoc­nić. Pokaże jak pra­wi­dłowo cho­dzić po scho­dach i jakiej aktyw­no­ści uni­kać. Nauczy mobi­li­zo­wać rzepkę, ( co sam rów­nież będzie robił). Jeżeli będzie taka potrzeba zasto­suje zabiegi fizy­ko­te­ra­pii i zapro­po­nuje odpo­wied­nio dobraną apli­ka­cję kinesiotapingu.

Pamię­taj nie igno­ruj obja­wów zwią­za­nych z kola­nem kino­mana, ponie­waż mogą one być zwią­zane nie tylko z tą jed­nostką cho­ro­bową, ale także z bocz­nym przy­par­ciem rzepki, zapa­le­niem ciała Hoffy czy zapa­le­niem błony mazio­wej zaś zabu­rzona rów­no­waga mię­śniowa, może dopro­wa­dzić nie tylko do dole­gli­wo­ści bólo­wych w sta­wie kola­no­wym, ale także w sta­wach stopy, sta­wie bio­dro­wym i w kręgosłupie.

z fizjoinformator.pl
 
     
Linki sponsorowane
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB