Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Co to jest ból, jego rodzaje i jak go usunąć
Autor Wiadomość
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-04-05, 23:33   Co to jest ból, jego rodzaje i jak go usunąć

Czy wie­cie, które ludz­kie organy nie odczu­wają bólu? Otóż mózg i wątroba, gdyż jako jedyne nie posia­dają recep­to­rów bólo­wych. W pozo­sta­łych obsza­rach ciała posia­damy ok.3 mln nocy­cep­to­rów, czyli recep­to­rów bólowych.

Ich podraż­nie­nie wyzwala bodziec, który jest prze­no­szony do mózgu poprzez włókna A delta w rdze­niu krę­go­wym z pręd­ko­ścią 110 km/h. Bóle tępe są prze­ka­zy­wane wol­niej, przez włókna C. Zaś bóle prze­wle­kłe są kon­se­kwen­cją zabu­rzeń funk­cji układu ner­wo­wego, gdy tłu­miące recep­tory GABA prze­stają dzia­łać i zwięk­sza się przewodnictwo.

Sygnały bólowe są prze­ka­zy­wane do kory czu­cio­wej w pła­cie cie­mie­nio­wym. Mózgowe cen­trum bólu odpo­wiada za wydzie­la­nie opior­finy, redu­ku­ją­cej dole­gli­wo­ści. Z badań wynika, że działa ona kilka razy moc­niej od morfiny.

Pocie­ra­jąc stłu­czone miej­sce lub koły­sząc się dla uspo­ko­je­nia pro­du­ku­jemy dodat­kowe impulsy ruchowe z obo­la­łego miej­sca, które staja się na tyle kon­ku­ren­cyjne dla bodź­ców bólo­wych, że te tracą na intensywności.

Ból jest odczu­ciem bar­dzo subiek­tyw­nym, zależy min. od czasu trwa­nia, inten­syw­no­ści, miej­sca obra­że­nia, towa­rzy­szą­cych uczuć (np. stra­chu) itp. Jako zja­wi­sko subiek­tywne może być pra­wi­dłowo osza­co­wany jedy­nie przez osobę go doświad­cza­jącą. Jest znany każ­demu, w róż­nych posta­ciach, a mimo to trudny do zde­fi­nio­wa­nia.

Wg Mię­dzy­na­ro­do­wego Sto­wa­rzy­sze­nia Bólu jest to nie­przy­jemne dozna­nie zmy­słowe i emo­cjo­nalne, zwią­zane z aktu­al­nie wystę­pu­ją­cym lub poten­cjal­nym uszko­dze­niem tka­nek. Zgod­nie z kry­te­rium cza­so­wym wyróż­nia się ból ostry oraz prze­wle­kły. Czas trwa­nia pierw­szego z nich nie prze­kra­cza 3 mie­sięcy, zaś dru­giego trwa dłu­żej niż 3 miesiące.

Ze względu na miej­sce postrze­ga­nia możemy wyróż­nić się trzy rodzaje bólu:

1. ból zlo­ka­li­zo­wany – łatwy do wska­za­nia w jed­nym, bądź kilku obsza­rach ciała

2. ból rzu­towy – który pro­mie­niuje na sąsia­du­jące obszary

3. ból uogól­niony – odczu­wany w kilku obsza­rach ciała jednocześnie.

Ból pamię­ciowy to utrzy­my­wa­nie się dole­gli­wo­ści, mimo usu­nię­cia ich fizycz­nej przy­czyny, np. po ampu­ta­cji koń­czyny. Sza­cuje się, że 60% osób po ampu­ta­cjach koń­czyn jesz­cze przez 7 lat po ope­ra­cji odczuwa bóle fan­to­mowe. Praw­do­po­dob­nie jest to sku­tek łącze­nia się obsza­rów mózgu, które zostały pozba­wione pracy z pozostałymi.

Są też ludzie, któ­rzy w ogóle nie odczu­wają bólu, na sku­tek muta­cji genu SCN9A. Odwrot­no­ścią innej muta­cji tego samego genu jest prze­czu­lica, np. rumień bole­sny, gdy orga­nizm reaguje bólem na coś czego fak­tycz­nie nie ma.

Hor­mony męski testo­ste­reon i żeń­ski pro­ge­ste­ron, są bio­lo­gicz­nymi amor­ta­zy­to­rami bólu.
Migreny, czyli silne bóle głowy tłu­ma­czy się zapa­le­niem naczyń krwio­no­śnych w opo­nie mózgo­wej. Te poprzez obrzęk uci­skają ota­cza­jąca je tkankę, podraż­nia­jąc receptory.

Nocebo to efekt bólowy uzy­ski­wany w dro­dze eks­pe­ry­mentu, gdy sama suge­stia (lub śro­dek pla­cebo) wyzwa­lają sil­niej­sze udczu­cia bólowe. Jest to spo­wo­do­wane cho­le­cy­sto­kiną, hor­mo­nem wytwa­rza­nym przez układ pokar­mowy, wywo­łu­ją­cym w mózgu reak­cję bólową.

z fizjoinformator
 
     
Linki sponsorowane
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB