Polecane produktyLinki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Prawo medyczne
Autor Wiadomość
administrator
Site Admin


Dołączył: 27 Sty 2008
Posty: 3125
Wysłany: 2011-06-14, 09:42   Prawo medyczne

Prawo (różnice):
Publiczne:
Działa w pionie, jeden podmiot jest niżej, drugi wyżej, jedna strona jest podporządkowana, druga jest nadrzędna, ta nadrzędna może narzucić obowiązki stronie poddanej.
Chroni interes szerszej grupy, bez względu na to kto wchodzi w skład danej grupy (np. cała grupa pacjentów).
Instancją jest jakiś organ instytucji publicznej (np. minister zdrowia)- sądy administracyjne- kontrola (sądy WSA- Wojewódzkie Sądy Administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny)
Prawo administracyjne, prawo karne

Prywatne:
Działa w poziomie, stosunki oparte na zasadzie równorzędności stron, jedna drugiej nie może nic narzucić.
Dotyczy interesu jednostki (konkretnego pacjenta).
Ewentualnych roszczeń, odszkodowania dochodzimy przed sądem powszechnym (Sąd Cywilny-wydział cywilny)
Podlega prawu cywilnemu

PRAWO MEDYCZNE:
• Rozległe znaczenie na światowe organizacje zdrowia oraz światowe stowarzyszenie medyczne
• Prawa pacjenta i obowiązki lekarzy (oraz zakładów opieki zdrowotnej)
• Odpowiedzialność cywilna lekarzy, prawo do leczenia
• Poszczególne przypadki odpowiedzialności lekarzy
• Odpowiedzialność innych podmiotów

PRAWA PACJENTA:
Deklaracja praw pacjenta, na bazie której konstruowane są ustawy w poszczególnych państwach.
Podstawowe kierunki:
• Poszanowanie każdej osoby jako osoby ludzkiej
• Pacjent ma prawo do samodecydowania o proponowanych procedurach medycznych
• Ma prawo do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa
• Ma prawo do poszanowania swojej prywatności
• Ma prawo do poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych, religijnych i kulturowych
• Prawo do ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie w danym czasie dostępnym
• Prawo do ulgi w cierpieniu
• Prawo do informacji o stanie swojego zdrowia, dostęp do dokumentacji

Prawa te są zagwarantowane w pierwszej kolejności w konstytucji, jak również w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, o ochronie zdrowia psychicznego, psychicznego pobieraniu i przeszczepianiu komórek, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, a także opracowana w 1998 r. karta praw pacjenta.


Do podmiotów które zwracają uwagę należą:
• Rzecznik praw obywatelskich
• Oraz różnego rodzaju stowarzyszenia.

Konstytucja:
Art. 68:
• Zapewnia prawo do ochrony; równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
Art. 38:
• Zapewnia prawną ochronę życia
Art. 39:
• Zapewnia ochronę przed eksperymentami medycznymi bez zgody pacjenta
Art. 41:
• Zapewnia nietykalność osobistą i wolność osobistą
Art. 47:
• Zapewnia ochronę prawną życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym
Art. 51:
• Ma prawo dostępu do dokumentów urzędowych i zbiorów danych
Art. 53:
• Mówi o wolności sumienia i religii

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która określa że pacjent ma prawo do:
• Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej
• Informacji o swoim stanie zdrowia
• Wyrażaniu zgody lub odmowy zgody na określone świadczenia medyczne
• Intymności i poszanowania godności
• Umierania w spokoju i godności
• A nadto w zakładach świadczących całodobowo usługi medyczne ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie
• Kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego korespondencyjnego osobami osobami zewnątrz
• Opieki duszpasterskiej

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej (2004 r) finansowanych ze środków publicznych, wynika z niej, że obywatel ubezpieczony ma prawo do takich świadczeń, a obywatel nieubezpieczony (też w pewnych okolicznościach ma prawo), czyli małoletni do lat 18, kobiety w ciąży, w czasie porodu i połogu, a także w innych stanach nagłych zagrażających życiu.

Ustawa ta precyzuje kwestie:
• oczekiwania na zabieg, listę oczekujących należy prowadzić sprawiedliwie i przejrzyście
• przy leczeniach i diagnostyce może uczestniczyć nie pytając o zgodę pacjenta osoba niezbędna, towarzyszyć jej może pielęgniarka, a także osoby niezbędne dla celów diagnostycznych (studenci)


Godność pacjenta-chodzi tu o osobowość pacjenta, zarówno po śmierci o jego ciało. Pacjent nie może być w żaden sposób dyskryminowany, zasada równouprawnienia.

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach uznał, że intymność intymność i godność są jednym z najważniejszych dóbr osobistych pacjenta.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej szpital ma obowiązek:
• zapewnić pacjentowi świadczenia zdrowotne
• zapewnić środki farmaceutyczne i materiały medyczne
• określa zasady przyjmowania i wypisywania pacjentów ze szpitala
• pacjent może się sprzeciwić sekcji zwłok, tudzież po śmierci jego rodzina bądź opiekun
Wyjątki:
-kiedy nie minęło 12 h od przyjęcia ze szpitala
-kiedy przyczyna nie jest znana
-jeśli jest to uzasadnione postępowaniem karnym (zabójstwo)
• dane pacjenta i dokumentację medyczną można udostępnić ściśle określonym osobom, podmiotom (np. pacjentowi, organom rentowym, uczelni wyższej dla badań do celów naukowych)

Roszczenia pacjenta w razie naruszenia jego praw, mówi również ustawa o ZOZ:
• przysługuje roszczenie tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niezależnie czy pacjent poniósł jakąś szkodę czy nie (np. operacja bez jego zgody)
• ((jeżeli mówimy o szkodzie majątkowej to odszkodowanie, jeżeli niemajątkowa (niematerialna), inaczej krzywda to zadośćuczynienie))

Odpowiedzialność cywilna lekarza:
Pacjent, którego prawa naruszono może żądać zadośćuczynienia.
Dwa rodzaje odpowiedzialności:
• kontraktowa- wynika z niewykonania bądź nienależytego wykonania, zobowiązania (umowy)
• deliktowa- wynika z czynu niedozwolonego, czyli dotyczy sytuacji kiedy między stronami nie było żadnej umowy (np. kiedy samochód nas ochlapie na ulicy, udzielenie pierwszej pomocy)
Różnica polega na tym, że w przypadku odpowiedzialności kontraktowej mamywinę, a w przypadku odpowiedzialności deliktowej to winę musimy udowodnić.

Dla powstania odpowiedzialności muszą być spełnione następujące przesłanki:
• musi być zdarzenie wywołujące szkodę, za które prawo czyni dłużnika odpowiedzialnym
• musi powstać szkoda (majątkowa, niematerialna)
• musi być związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą
• musi być wina, chyba że odpowiedzialność oparta jest na zasadzie ryzyka czy słuszności
np. osoba zatrudniająca personel ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (na zasadzie odpowiedzialności kontraktowej), a od personelu na zasadzie odpowiedzialności deliktowej za błędne działanie.

-ciężar udowodnienia danego faktu ciąży na osobie, która czegoś żąda. W niektórych przypadkach ciężar dowodu mogą łagodzić domniemania.
-najtrudniejsze jest postępowanie dowodowe (dowodem może być wszystko, ale podlega to opinii sądu). Strona musi zawnioskować o przeprowadzenie dowodów. Odpowiedź zmierza do wynagrodzenia szkody zarówno tej obecnej jak i tej mogącej powstać w przyszłości.
Nie jest możliwe umowne ograniczenie, a tym bardziej wyłączenie odpowiedzialności za szkodę na osobie (chodzi o uszczerbek na zdrowiu, bądź utrata życia).
-jeżeli chodzi o szkodę majątkową, na mieniu, to ją można ograniczyć.
Odpowiedź ta zależy od tego jakie łączą nas z nim (lekarzem) stosunki. Jeżeli lekarz pracuje w placówce publicznej ZOZ to odpowiedzialność kontraktową ponosi ten zakład, a lekarz podlega odpowiedzialności deliktowej.

Umowa o dzieło- przyjmuje się, że jest umową rezultatu
Umowa zlecenia- jest umową starannego działania (wykonania)

Z lekarzem łączy nas umowa zlecenia (prywatnie), więc podlega odpowiedzialności kontraktowej.

-jeżeli lekarz zatrudnia personel jest odpowiedzialny za ich szkody na zasadzie ryzyka.
-lekarz prywatnie praktykujący, ale który udziela świadczenia ubezpieczonemu (ale bezpłatnie bo na podstawie umowy z NIZ.) ponosi odpowiedzialność deliktową.
-jeżeli lekarz pracuje w spółdzielni lekarskiej to zależy od okoliczności, 2 rodzaje:
• albo zawieramy umowę ze spółdzielnią to lekarz ponosi odpowiedzialność deliktową
• albo spółdzielnia zapewnia rolę tylko techniczną i zapewnia infrastrukturę, więc lekarz ponosi odpowiedzialność kontraktową
-jeżeli lekarz jest zatrudniony na umowę o pracę i nawet jeśli pacjent wybiera lekarza to i tak zawieramy umowę z tym zakładem a nie lekarzem. Odpowiedzialność kontraktową ponosi zakład, a lekarz odpowiedzialność deliktową.


Ustawa 5 lipca 1996

Ten zawód jest zawodem samodzielnym, co nie przeszkadza, że w określonym zakresie w procesie leczenia pielęgniarka musi podporządkować się lekarzowi.

Gdyby nawet byłaby to umowa o pracę to podporządkowanie administracyjne nie stoi na przeszkodzie do samodzielności tego zawodu.

Wymagane są odpowiednie kwalifikacje o charakterze diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym oraz w zakresie promocji zdrowia.

Świadczenia są realizowane poprzez
• Rozpoznanie warunku i potrzeb zdrowotnych
• Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych
• Sprawowanie opieki
• Realizacja zaleceń lekarskich
• Samodzielne udzielanie świadczeń

Nie powinna wykonywań swoich umiejętności zawodowych, a w szczególności nie powinna wykonywać czynności co do, których uzyskuje na tzw. studiach podyplomowych.
W przypadkach nagłych ma obowiązek udzielić pomocy.

Ma prawo udzielić informacji o jego prawach i stanie zdrowia, ma zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, prowadzić dokumentacje.

Ma prawo uzyskać pełną dokumentacje o pacjencie, a nawet możemy domagać się uzasadnienia swojej decyzji.

Ma prawo odmówić wykonania zalecenia, ale niezwłocznie wskazać przyczynę odmowy na piśmie.

Zawsze musi się kierować dobrem pacjenta.

Wykonanie zalecenia i wykonanie, o którym wie, że może spowodować szkodę pacjentów, nie zwolni jej od odpowiedzialności prawnej.

Zasada klauzuli sumienia

Może powstrzymać się od wykonania zalecenia, nie zgodnego z jej sumieniem.

Zawód może wykonywać w zakładzie opieki zdrowotnej, publicznym lub prywatnym, na podstawie umowy o pracę.

W razie wyrządzenia szkody pacjentowi, wyłączną odpowiedzialność ponosi pracodawca, czyli ZOZ, ale on będzie miał prawo regresu w stosunku do pielęgniarki, ta odpowiedzialność ma charakter pracowniczy i ogranicza się do najwyżej 3 miesięcznego wynagrodzenia, chyba, że wyrządziła to w sposób umyślny, wówczas jej odpowiedzialność jest pełna.

Jeżeli jest zatrudniona na umowę cywilno-prawną, to odpowiedzialność jest solidarna lekarz-fizjoterapeuta.
 
     
Linki sponsorowane
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FBZapraszamy na G+Zapraszamy na Instagrama