Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodz
Autor Wiadomość
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2016-06-16, 15:49   Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodz

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik masażysta 325402
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Warszawa 2012
Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

SPIS TREŚCI
MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE........................................... Moduł 1
1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym...........................................
2. Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego .............
3. Struktura egzaminu zawodowego....
3.1. Część pisemna egzaminu
3.2. Część praktyczna egzaminu
3.3. Podstawa uznania egzaminu za zdany
4. Postępowanie po egzaminie..

MODUŁ 2. INFORMACJE O ZAWODZIE
1. Zadania zawodowe........
2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie.........
3. Możliwości kształcenia w zawodzie..................

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ.
Kwalifikacja 1. – Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu
1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu..........
2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceniania
ZAŁĄCZNIKI............................................................................................ Załączniki
SŁOWNIK POJĘĆ....................................................................................... Słownik

MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Czym jest egzamin zawodowy?

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie
zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje.
Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw
oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane
przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym,
jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu
danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej
i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych
wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez
instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych
komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku.

Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują
i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniać będą zewnętrzni
egzaminatorzy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie
ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji
Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie
internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu
zawodowego.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów
w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy
w danym zawodzie.

Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół
policealnych,
 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów
eksternistycznych.

2. Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego

Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania zostały ujęte
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych.

Jeśli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to
powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego
(patrz załącznik);

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed
terminem egzaminu zawodowego.

Jeśli jesteś absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to
powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego
(patrz załącznik);

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż na
4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;

3) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego.

Jeśli jesteś absolwentem posiadającym świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za
równorzędne ze świadectwami odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół
ponadpodstawowych, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego
(patrz załącznik);

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania, a w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania za
granicą – dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na ostatnie miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż na 4 miesiące
przed terminem egzaminu zawodowego;

3) dołączyć zaświadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą;

4) dołączyć oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą.

Miejsce przystępowania do egzaminu

Informacje o terminie i miejscu egzaminu może przekazać Zdającym dyrektor szkoły lub
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W zależności od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony będzie egzamin zawodowy,
okręgowa komisja egzaminacyjna może wezwać zdającego na szkolenie w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na
określonych stanowiskach egzaminacyjnych. Szkolenie powinno być zorganizowane nie
wcześniej niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.

Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych

Informacja o szczegółach dotyczących dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym

Szczegółowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjaśnień w zakresie:

 powtórnego przystępowania do egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zdały
egzaminu,
 udostępnienia informacji na temat wyniku egzaminu,
 otrzymania dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie udziela dyrektor szkoły i okręgowa komisja egzaminacyjna.

3. Struktura egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

3.1. Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.
Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin
lub
 z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się
z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna
odpowiedź jest prawidłowa.

Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy Zdający pracuje przy:

 indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie –
w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
 osobnym stoliku – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest
przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi,
zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi. Odległość między indywidualnymi
stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę Zdających.

Przeprowadzanie części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem systemu
elektronicznego

Przed rozpoczęciem egzaminu z wykorzystaniem systemu elektronicznego Zdający otrzymuje
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do
logowania: nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do systemu (rysunek M1.1). Następnie po
zalogowaniu Zdający zatwierdza wybór egzaminu (rysunki M1.2, M1.3 i M1.4). Po
zatwierdzeniu przyciskiem „Potwierdź wybór egzaminu” (rysunek M1.4) rozpoczyna się
egzamin.

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem
kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na
podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub
finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej
egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu
zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%.

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3.2. Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia
w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten
egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym
oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza
się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż
240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej
kwalifikacji określony jest w module 3. informatora.

3.3. Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający
rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),

i

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez
komisję okręgową jest ostateczny.

4. Postępowanie po egzaminie

Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu

Jeżeli Zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, może zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE w terminie 2 dni
roboczych od daty egzaminu w części pisemnej lub praktycznej. Zastrzeżenie musi zawierać
dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.

Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie
stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji
Centralnej może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich Zdających albo
Zdających w jednej szkole/placówce/ u pracodawcy lub w jednej sali, a także w stosunku do
poszczególnych Zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie
dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu
z dyrektorem CKE.

Unieważnienie egzaminu

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną
egzaminu może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego,

2) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub
materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez
dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia
telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części
praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym
Zdającym.

Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić egzamin zdającego lub
Zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku:

1) niemożności ustalenia wyniku egzaminu na skutek zaginięcia lub zniszczenia kart
oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Zdających zapisanych i zarchiwizowanych
w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu,

2) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek
zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło
wpłynąć na wynik danego egzaminu.

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną.

Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja
egzaminacyjna.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które

 nie zdały jednej lub obu części egzaminu,
 nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,
 przerwały egzamin
mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że:
 uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie
nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla
absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa
się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego,
 osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki
(absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły
do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po
dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub
jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym Zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie
zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje
do egzaminu w pełnym zakresie.

MODUŁ 2. INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego;
2) wykonywania masażu sportowego;
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.
2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie technik masażysta wyodrębniono 1 kwalifikację.

Nazwa kwalifikacji K1 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia
w zawodzie technik masażysta w 4-letnim technikum wyłącznie dla niewidomych
i słabowidzących. Istnieje również możliwość kształcenia w 2-letniej szkole policealnej dla
młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej.

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Kwalifikacja K1

Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności
z kwalifikacji Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

1.1. Wykonywanie masażu w medycynie

Umiejętność 1) charakteryzuje budowę i czynności układów i narządów człowieka,
na przykład:

 charakteryzuje budowę układów człowieka, np. układ krwionośny, układ limfatyczny,
układ nerwowy, układ oddechowy, układ pokarmowy;
 charakteryzuje czynności układów człowieka np. przewodnictwo nerwowe,
metabolizm;
 charakteryzuje budowę narządów człowieka, np. serca, płuc, nerek;
 charakteryzuje czynności narządów człowieka np. pracę serca, wymianę gazową,
wydalanie;
 charakteryzuje budowę narządu ruchu człowieka, np. kości łokciowej, mięśnia
czworogłowego, kręgosłupa, stawu biodrowego, powięzi piersiowo-lędźwiowej;
 charakteryzuje czynności narządu ruchu człowieka, np. pracę mięśni, ruchomość
stawów;
 charakteryzuje budowę i czynność powłoki wspólnej np. warstwy skóry, receptory
skóry, gruczoły skóry, termoregulację.

Przykładowe zadanie 1.

Limfa spływająca z obszaru prawej kończyny dolnej ostatecznie uchodzi do

A. lewego kąta żylnego.
B. prawego kąta żylnego.
C. węzłów pachowych prawych.
D. węzłów pachwinowych lewych.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Umiejętność 2) określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masażu,
na przykład:

 określa wskazania dla określonego masażu suchego: klasycznego, segmentarnego,
limfatycznego, przyrządowego, np. wskazaniem do zastosowania masażu klasycznego
są zaburzenia odżywcze skóry;
 określa przeciwwskazania dla określonego masażu suchego: klasycznego,
segmentarnego, limfatycznego, przyrządowego, np. przeciwwskazaniem
do zastosowania masażu limfatycznego jest choroba zakaźna;
 określa wskazania do masażu w środowisku wodnym, np. masaż wirowy wodny
w stanach pourazowych;
 określa przeciwwskazania do masażu w środowisku wodnym, np. masaży natryskiem
biczowym nie należy stosować u osób z miażdżycą tętnic.

Przykładowe zadanie 2.

Przeciwwskazaniem do wykonania masażu klasycznego mięśni grzbietu jest

A. skolioza dwułukowa.
B. kifoza piersiowa.
C. sklerodermia.
D. półpasiec.
Odpowiedź prawidłowa: D.

Umiejętność 10) dobiera metody masażu w medycynie do jednostek chorobowych pacjenta,
na przykład:

 dobiera odpowiednią metodę masażu do określonej jednostki chorobowej pacjenta,
np. drenaż limfatyczny w przypadku obrzęków.

Przykładowe zadanie 3.

Którą metodę masażu należy zastosować, aby usunąć obrzęki kończyny górnej powstałe
po zabiegu mastektomii?

A. Masaż wodny wirowy.
B. Masaż limfatyczny.
C. Masaż klasyczny.
D. Metodę Shantala.
Odpowiedź prawidłowa: B.

1.2. Wykonywanie masażu w sporcie

Umiejętność 1) wyjaśnia biomechanikę organizmu człowieka w różnych dyscyplinach sportu,
na przykład:

 wyjaśnia zjawiska biomechaniczne występujące u zawodnika w zależności od rodzaju
uprawianej dyscypliny sportowej, np. praca mięśnia najszerszego grzbietu
u zawodnika pływającego stylem motylkowym, praca mięśnia brzuchatego łydki
i ścięgna Achillesa podczas startu biegacza;
 wyjaśnia mechanikę obciążenia stawów podczas wysiłku fizycznego, np.: obciążenie
stawów obwodowych i kręgosłupa u zawodnika podnoszącego ciężary;
 wyjaśnia pojęcia: zakres ruchomości w stawie, kierunki ruchów w stawie, praca
statyczna i dynamiczna mięśnia.

Przykładowe zadanie 4.

Jakie ruchy jednocześnie wykonuje zawodnik wykopujący piłkę w przód stroną grzbietową
stopy?

A. Zginania uda w stawie biodrowym, wyprostu podudzia w stawie kolanowym.
B. Wyprostu uda w stawie biodrowym, zginania podudzia w stawie kolanowym.
C. Odwodzenia uda w stawie biodrowym, zginania podudzia w stawie kolanowym.
D. Odwodzenia uda w stawie biodrowym, wyprostu podudzia w stawie kolanowym.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Umiejętność 2) dobiera rodzaje masażu do dyscypliny sportu i cyklu treningowego, na
przykład:

 dobiera odpowiedni rodzaj masażu do uprawianej dyscypliny sportu i cyklu
treningowego zawodnika np. masaż klasyczny rozgrzewający mięśnie kończyn
dolnych, zastosowany u biegacza w okresie przedwysiłkowym;
 rozróżnia rodzaje masażu stosowane w zależności od dyscypliny lub cyklu
treningowego.

Przykładowe zadanie 5.

Który rodzaj masażu należy zastosować u biegacza, aby zwiększyć siłę i masę mięśniową
kończyn dolnych?

A. Łącznotkankowy masaż okolicy krzyżowej.
B. Masaż izometryczny kończyn dolnych.
C. Masaż segmentarny w strefie L4 – S2.
D. Drenaż limfatyczny kończyn dolnych.
Odpowiedź prawidłowa: B.

Umiejętność 3) dobiera metody masażu stosowane w odnowie biologicznej organizmu, na
przykład:

 rozróżnia metody masażu stosowane w odnowie biologicznej;
 dobiera metodę masażu do konkretnych potrzeb odnowy biologicznej organizmu,
np. masaż ciśnieniowy, w celu usunięcia z mięśni produktów przemiany materii oraz
dostarczenia do tkanek tlenu i substancji energetycznych.

Przykładowe zadanie 6.

Do gabinetu masażu zgłosił się zawodnik, który uskarża się na ból i nadmierne napięcie
mięśni grzbietu oraz ogólne zmęczenie, spowodowane długotrwałym wysiłkiem w okresie
startowym. W ramach odnowy biologicznej tego zawodnika masażysta powinien zastosować
masaż

A. klasyczny poprawiający trofikę i działający rozluźniająco.
B. z katedry natryskowej.
C. aparatem Aquavibron.
D. centryfugalny.
Odpowiedź prawidłowa: A.

1.3. Wykonywanie masażu w kosmetyce i profilaktyce

Umiejętność 1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego, na przykład:

 rozróżnia rodzaje masażu relaksacyjnego;
 dobiera rodzaj masażu do potrzeb psychofizycznych pacjenta, np. masaż klasyczny
rozluźniający, masaż klasyczny pobudzający, masaż aromaterapeutyczny, masaż
przyrządowy.

Przykładowe zadanie 7.

Do gabinetu masażu zgłosiła się klientka uskarżająca się na wzmożone napięcie mięśni
i ogólną nadpobudliwość nerwową, wywołane stresującą pracą zawodową. Wskaż rodzaj
masażu relaksacyjnego, który powinien zastosować masażysta, aby uzyskać odprężenie
psychofizyczne klientki.

A. Rozluźniający masaż ogólny z olejkiem eterycznym i spokojną muzyką.
B. Pobudzający masaż ogólny z olejkiem eterycznym i spokojną muzyką.
C. Masaż gorącymi kamieniami z ożywiającą muzyką.
D. Masaż stemplami ziołowymi z ożywiającą muzyką.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Umiejętność 2) przestrzega zasad masażu stosowanego w kosmetyce, na przykład:

 przestrzega zasad stosowania warstwowości i kierunku ruchu;
 przestrzega zasad doboru technik masażu do stanu zdrowia, wieku i płci klienta;
 dobiera pozycję pacjenta ułatwiającą przepływ krwi i chłonki;
 dobiera środki ułatwiające masaż w kosmetyce.

Przykładowe zadanie 8.

Właściwy kierunek ruchów dłoni w masażu stosowanym w kosmetyce twarzy przebiega od

A. kątów żuchwy do środka czoła.
B. skrzydełek nosa do środka czoła.
C. kątów żuchwy do skrzydełek nosa.
D. skrzydełek nosa do kątów żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź: D.

Umiejętność 3) przestrzega zasad masażu stosowanego w profilaktyce, na przykład:

 przestrzega doboru technik masażu do potrzeb pacjenta i kierunku ruchu,
np. rozcieranie skóry w profilaktyce odleżyn;
 dobiera środki wspomagające masaż w zagrożeniach zdrowia pacjenta; przestrzega
zasad systematyczności masażu profilaktycznego.

Przykładowe zadanie 9.

W jakim kierunku powinny być wykonywane techniki masażu, aby zapobiec powstawaniu
zastoin żylnych w kończynach?

A. Dosercowym.
B. Odgłowowym.
C. Dystalnym i proksymalnym kończyn.
D. Prostopadłym do osi długiej kończyn.
Prawidłowa odpowiedź: A.

2. Przykładowe zadanie do części praktycznej egzaminu dla wybranych
umiejętności z kwalifikacji Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

U pacjenta przeprowadź ocenę strukturalną i wykonaj masaż klasyczny podudzia lewego,
wypełniając polecenia zawarte poniżej. Stosuj podane techniki diagnostyczne oraz
terapeutyczne.

Przygotuj stanowisko pracy i dokonaj oceny struktur przedniej części podudzia stosując
techniki diagnostyczne:

- termiczną, opukiwania (tkanka łączna), przesuwania (tkanka łączna) i rozcierania
(tkanka mięśniowa).

Oceń struktury okolicy tylnej podudzia stosując techniki:

- termiczną (skóra), fałdu skórnego (skóra), fałdu mięśniowego (tkanka mięśniowa),
przesuwania (tkanka mięśniowa).

Wykonaj techniki odkształceń w leżeniu tyłem:

- głaskanie powierzchowne (naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna) okolicy
przedniej podudzia;

- głaskanie głębokie (dopowięziowe i domięśniowe) grupy przedniej i bocznej mięśni
podudzia;

- rozcieranie powierzchowne i głębokie (powięź i przegrody międzymięśniowe);

- ugniatanie jednorącz i szczypcowe podłużne mięśni grupy przedniej podudzia;

- głaskania końcowe głębokie i powierzchowne (zgodnie z owłosieniem).

Wykonaj techniki odkształceń sprężystych w leżeniu przodem:

- głaskanie powierzchowne (naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna) okolicy
tylnej podudzia;

- głaskanie głębokie (dopowięziowe, domięśniowe) okolicy tylnej podudzia i mięśni
grupy tylnej podudzia;

- rozcieranie stroną grzbietową palców ręki (dopowięziowe i domięśniowe) okolicy
tylnej podudzia i mięśni grupy tylnej podudzia;

- rozcieranie naprzemienne kciukami środkowej bruzdy mięśniowej okolicy tylnej
podudzia.

Wykorzystaj stanowisko wyposażone w stół do masażu oraz środki niezbędne do wykonania
technik.

Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będzie

 przygotowanie pacjenta i stanowiska pracy do masażu;
 przebieg wykonania masażu.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać

 poprawność przygotowania pacjenta do masażu;
 poprawność pozycji ułożeniowej pacjenta;
 poprawność wykonywania technik diagnostycznych i terapeutycznych;
 poprawność sylwetki zdającego w trakcie wykonywania masażu;
 zgodność stosowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych z topografią
struktur anatomicznych;
 poprawność doboru pomocy do wykonania masażu;
 zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami ergonomii,
przepisami bhp i higieny pracy.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym

1. Wykonywanie masażu w medycynie
3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu w medycynie;
5) dobiera pozycje ułożeniowe pacjenta i przygotowuje go do masażu w medycynie;
6) lokalizuje palpacyjnie struktury anatomiczne człowieka;
7) ocenia struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu;
10) dobiera metody masażu w medycynie do jednostek chorobowych pacjenta;
11) dobiera metodykę wykonywania masażu w jednostkach chorobowych pacjenta;
12)stosuje techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek
i narządów człowieka;
13) wykonuje masaż klasyczny;
14) wykonuje masaż w środowisku wodnym;
15) wykonuje masaż limfatyczny;
16) wykonuje masaż odruchowy w podstawowym zakresie (segmentarny,
łącznotkankowy, punktowy);
17) wykonuje masaż: Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy;
18) wykonuje masaż z użyciem przyrządów.

2. Wykonywanie masażu w sporcie

2) dobiera rodzaje masażu do dyscypliny sportu i cyklu treningowego;
3) dobiera metody masażu stosowane w odnowie biologicznej organizmu;
4) stosuje środki ułatwiające lub wspomagające masaż w sporcie w zależności
od wskazań;
5) wykonuje masaż w sporcie w wybranych dyscyplinach w zależności od cyklu
treningowego i stanu zdrowia zawodnika;
6) wykonuje masaż w sporcie u zawodnika kontuzjowanego.

3. Wykonywanie masażu w kosmetyce i w profilaktyce

1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego;
2) przestrzega zasad masażu stosowanego w kosmetyce;
3) przestrzega zasad masażu profilaktycznego;
4) wykonuje masaż relaksacyjny;
5) wykonuje masaż w profilaktyce;
6) wykonuje masaż kosmetyczny.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji Z.1. Wykonywanie usług masażu mogą
dotyczyć

 wykonywania technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w masażu
klasycznym, limfatycznym, w środowisku wodnym, stawowym, tensegracyjnym,
Shantala, łącznotkankowym, segmentarnym i punktowym;
 wykonywania ćwiczeń diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu kinezyterapii
stosowanych na potrzeby masażu;
 wykonywania pozycji ułożeniowych;
 topografii struktur anatomicznych człowieka;
 wykonywania technik służących do oceny struktur anatomicznych człowieka.

ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych
ZAŁĄCZNIK 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik
masażysta
ZAŁĄCZNIK 3. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
ZAŁĄCZNIK 4. Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu
dla ucznia/słuchacza/absolwenta
ZAŁĄCZNIK 5. Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych
Załączniki
Załączniki Strona 2
ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206)
 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7)
 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184)
 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 262)

ZAŁĄCZNIK 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.technik masażysta 325402

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
Technik masażysta 325402
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są,uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają,w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych,,rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie,,a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego
i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego,,z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą,zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących,w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się,,stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji,i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania,przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na,uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego;
2) wykonywania masażu sportowego;
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej;
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się
w środowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzić sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) potrafi negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Uczeń:

1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka;
2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;
3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych;
5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy;
6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia;
7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;
10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi;
11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;
12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;
14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;
15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa;
16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych;
17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce;
19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych;
22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
23) posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum);
24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik masażysta opisane w części II:

Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

1. Wykonywanie masażu medycznego

Uczeń:

1) charakteryzuje budowę i czynności układów i narządów człowieka;
2) określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masażu medycznego;
3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu medycznego;
4) wyjaśnia mechanizmy działania poszczególnych rodzajów masażu medycznego na organizm człowieka;
5) dobiera pozycje ułożeniowe pacjenta i przygotowuje go do masażu medycznego;
6) lokalizuje palpacyjnie struktury anatomiczne człowieka;
7) ocenia struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu medycznego;
8) charakteryzuje przebieg kliniczny i leczenie jednostek chorobowych;
9) określa korelację między masażem medycznym, kinezyterapią i fizykoterapią stosowanymi w danej jednostce chorobowej;
10) dobiera metody masażu medycznego do jednostek chorobowych pacjenta;
11) dobiera metodykę wykonywania masażu medycznego w jednostkach chorobowych pacjenta;
12) stosuje techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek i narządów człowieka;
13) wykonuje masaż klasyczny;
14) wykonuje masaż medyczny w środowisku wodnym;
15) wykonuje masaż limfatyczny;
16) wykonuje masaż odruchowy w podstawowym zakresie (segmentarny, łącznotkankowy, punktowy);
17) wykonuje masaż: Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy;
18) wykonuje masaż z użyciem przyrządów.

2. Wykonywanie masażu sportowego

Uczeń:

1) wyjaśnia biomechanikę organizmu człowieka w różnych dyscyplinach sportu;
2) dobiera rodzaje masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego;
3) dobiera metody masażu sportowego stosowane w odnowie biologicznej organizmu;
4) stosuje środki ułatwiające lub wspomagające masaż sportowy w zależności od wskazań;
5) wykonuje masaż sportowy w wybranych dyscyplinach sportu w zależności od cyklu treningowego i stanu zdrowia zawodnika;
6) wykonuje masaż sportowy u zawodnika kontuzjowanego.

3. Wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego

Uczeń:

1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego;
2) przestrzega zasad masażu kosmetycznego;
3) przestrzega zasad masażu profilaktycznego;
4) wykonuje masaż relaksacyjny;
5) wykonuje masaż profilaktyczny;
6) wykonuje masaż kosmetyczny.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik masażysta powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię anatomiczną, wyposażoną w: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, filmy dydaktyczne, programy komputerowe, atlasy anatomiczne, techniczne środki kształcenia oraz fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, kołnierze ortopedyczne, środki opatrunkowe;

2) pracownię masażu suchego, wyposażoną w: stoły do masażu z regulowaną wysokością (jeden stół dla dwóch uczniów), fotel do masażu, parawany, taborety obrotowe i krzesła, wieszak, instalację wodno-kanalizacyjną, podajniki ze środkiem myjącym i dezynfekującym, szafki na środki ułatwiające i wspomagające masaż, tablice anatomiczne układów: mięśniowego, kostnego, limfatycznego i nerwowego, zestaw klinów i wałków niezbędnych do pozycji ułożeniowych (jeden komplet na stół do masażu), fantomy do nauki masażu, sprzęt do
masażu przyrządowego, apteczkę pierwszej pomocy.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych i podmiotach leczniczych.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (120 godzin).

4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla
zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w
zawodzie lub grupie zawodów 430 godz.

Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 900 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

ZAŁĄCZNIK 3. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Aktualne procedury dotyczące przeprowadzania i organizowania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej pod adresem http://www.cke.edu.pl.

ZAŁĄCZNIK 4. Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu dla ucznia/słuchacza/absolwenta

ZAŁĄCZNIK 5. Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
http://www.oke.gda.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
http://www.oke.jaworzno.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
http://www.oke.lomza.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
http://www.komisja.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
http://www.oke.poznan.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
http://www.oke.waw.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
http://www.oke.wroc.pl/

SŁOWNIK POJĘĆ

Szkoła – należy przez to rozumieć trzy typy szkół ponadgimnazjalnych:

– zasadniczą szkołę zawodową,
– czteroletnie technikum,
– szkołę policealną.

Placówka – należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego lub placówkę
kształcenia praktycznego.

Dyrektor szkoły/placówki – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły/placówki,
w której jest realizowane kształcenie zawodowe.

Pracodawca – należy przez to rozumieć pracodawcę, u którego jest realizowane
kształcenie zawodowe.

Ośrodek egzaminacyjny – należy przez to rozumieć szkołę, placówkę lub pracodawcę,
upoważnione przez dyrektora komisji okręgowej do zorganizowania części praktycznej
egzaminu.

Egzamin zawodowy – należy przez to rozumieć egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie przeprowadzany z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kwalifikacja w zawodzie – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych
efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową
komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w zakresie jednej kwalifikacji.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – obowiązkowe zestawy celów
kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy,
umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla
zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach
nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych
oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce
dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.

Formy pozaszkolne – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach kształcenia ustawicznego
i praktycznego, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – należy przez to rozumieć kurs, którego program
nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej
kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Część pisemna egzaminu przeprowadzana w formie elektronicznej – należy
przez to rozumieć część pisemną egzaminu zawodowego przeprowadzaną z wykorzystaniem
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.

Operator lub operatorzy egzaminu – należy przez to rozumieć wskazaną przez
dyrektora szkoły/placówki/pracodawcę osobę lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie
techniczne szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za poprawność funkcjonowania w czasie
egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych
wspomaganych elektronicznie.

Asystent techniczny – należy przez to rozumieć osobę lub osoby przygotowujące
stanowiska egzaminacyjne wskazane przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego,
odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych i zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn
i urządzeń wykorzystywanych do wykonania zadań egzaminacyjnych w czasie
przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Nauczyciel wspomagający – należy przez to rozumieć specjalistę z zakresu danej
niepełnosprawności, o którym mowa w komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowej
informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
zawodowego.

Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą – należy przez to
rozumieć osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za
równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych
lub szkół ponadpodstawowych.

Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – należy przez to rozumieć:

– uczniów,
– słuchaczy,
– absolwentów

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania, lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub zaświadczenie o stanie
zdrowia wydane przez lekarza stwierdzające chorobę lub niesprawność czasową, lub opinię
rady pedagogicznej wskazującą konieczność dostosowania warunków egzaminu ze względu
na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
komunikacji językowej, lub sytuację kryzysową lub traumatyczną – osoby niewidome,
słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie danej dysfunkcji,
przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie na podstawie
świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą lub ukończonego kwalifikacyjnego kursu
zawodowego lub decyzji dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o dopuszczeniu do
egzaminu zawodowego eksternistycznego.

http://archiwum.cke.edu.p..._tmas_popr2.pdf
 
     
Linki sponsorowane
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2016-06-16, 16:26   

ERRATA
MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności
z kwalifikacji Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

1.1. Wykonywanie masażu w medycynie

Umiejętność 1) charakteryzuje budowę i czynności układów i narządów człowieka,
na przykład:

 charakteryzuje budowę układów człowieka, np. układ krwionośny, układ limfatyczny,
układ nerwowy, układ oddechowy, układ pokarmowy;
 charakteryzuje czynności układów człowieka np. przewodnictwo nerwowe,
metabolizm;
 charakteryzuje budowę narządów człowieka, np. serca, płuc, nerek;
 charakteryzuje czynności narządów człowieka np. pracę serca, wymianę gazową,
wydalanie;
 charakteryzuje budowę narządu ruchu człowieka, np. kości łokciowej, mięśnia
czworogłowego, kręgosłupa, stawu biodrowego, powięzi piersiowo-lędźwiowej;
 charakteryzuje czynności narządu ruchu człowieka, np. pracę mięśni, ruchomość
stawów;
 charakteryzuje budowę i czynność powłoki wspólnej np. warstwy skóry, receptory
skóry, gruczoły skóry, termoregulację.

Przykładowe zadanie 1.

Limfa spływająca z obszaru prawej kończyny dolnej ostatecznie uchodzi do

A. lewego kąta żylnego.
B. prawego kąta żylnego.
C. węzłów pachowych prawych.
D. węzłów pachwinowych lewych.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Umiejętność 2) określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masażu,
na przykład:

 określa wskazania dla określonego masażu suchego: klasycznego, segmentarnego,
limfatycznego, przyrządowego, np. wskazaniem do zastosowania masażu klasycznego
są zaburzenia odżywcze skóry;
 określa przeciwwskazania dla określonego masażu suchego: klasycznego,
segmentarnego, limfatycznego, przyrządowego, np. przeciwwskazaniem
do zastosowania masażu limfatycznego jest choroba zakaźna;
 określa wskazania do masażu w środowisku wodnym, np. masaż wirowy wodny
w stanach pourazowych;
 określa przeciwwskazania do masażu w środowisku wodnym, np. masaży natryskiem
biczowym nie należy stosować u osób z miażdżycą tętnic.

Przykładowe zadanie 2.

Przeciwwskazaniem do wykonania masażu klasycznego mięśni grzbietu jest

A. skolioza dwułukowa.
B. kifoza piersiowa.
C. sklerodermia.
D. półpasiec.
Odpowiedź prawidłowa: D.

Umiejętność 10) dobiera metody masażu w medycynie do jednostek chorobowych pacjenta,
na przykład:

 dobiera odpowiednią metodę masażu do określonej jednostki chorobowej pacjenta,
np. drenaż limfatyczny w przypadku obrzęków.

Przykładowe zadanie 3.

Którą metodę masażu należy zastosować, aby usunąć obrzęki kończyny górnej powstałe
po zabiegu mastektomii?

A. Masaż wodny wirowy.
B. Masaż limfatyczny.
C. Masaż klasyczny.
D. Metodę Shantala.
Odpowiedź prawidłowa: B.

1.2. Wykonywanie masażu w sporcie

Umiejętność 1) wyjaśnia biomechanikę organizmu człowieka w różnych dyscyplinach sportu,
na przykład:

 wyjaśnia zjawiska biomechaniczne występujące u zawodnika w zależności od rodzaju
uprawianej dyscypliny sportowej, np. praca mięśnia najszerszego grzbietu
u zawodnika pływającego stylem motylkowym, praca mięśnia brzuchatego łydki
i ścięgna Achillesa podczas startu biegacza;
 wyjaśnia mechanikę obciążenia stawów podczas wysiłku fizycznego, np.: obciążenie
stawów obwodowych i kręgosłupa u zawodnika podnoszącego ciężary;
 wyjaśnia pojęcia: zakres ruchomości w stawie, kierunki ruchów w stawie, praca
statyczna i dynamiczna mięśnia.

Przykładowe zadanie 4.

Jakie ruchy jednocześnie wykonuje zawodnik wykopujący piłkę w przód stroną grzbietową
stopy?

A. Zgięcia kończyny dolnej w stawie biodrowym i jej wyprostu w stawie kolanowym.
B. Wyprostu kończyny dolnej w stawie biodrowym i jej zgięcia w stawie kolanowym.
C. Odwodzenia kończyny dolnej w stawie biodrowym i jej zgięcia w stawie kolanowym.
D. Odwodzenia kończyny dolnej w stawie biodrowym i jej wyprostu w stawie kolanowym.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Umiejętność 2) dobiera rodzaje masażu do dyscypliny sportu i cyklu treningowego, na
przykład:

 dobiera odpowiedni rodzaj masażu do uprawianej dyscypliny sportu i cyklu
treningowego zawodnika np. masaż klasyczny rozgrzewający mięśnie kończyn
dolnych, zastosowany u biegacza w okresie przedwysiłkowym;
 rozróżnia rodzaje masażu stosowane w zależności od dyscypliny lub cyklu
treningowego.

Przykładowe zadanie 5.

Który rodzaj masażu należy zastosować u biegacza, aby zwiększyć siłę i masę mięśniową
kończyn dolnych?

A. Łącznotkankowy masaż okolicy krzyżowej.
B. Masaż izometryczny kończyn dolnych.
C. Masaż segmentarny w strefie L4 – S2.
D. Drenaż limfatyczny kończyn dolnych.
Odpowiedź prawidłowa: B.

Umiejętność 3) dobiera metody masażu stosowane w odnowie biologicznej organizmu, na
przykład:

 rozróżnia metody masażu stosowane w odnowie biologicznej;
 dobiera metodę masażu do konkretnych potrzeb odnowy biologicznej organizmu,
np. masaż ciśnieniowy, w celu usunięcia z mięśni produktów przemiany materii oraz
dostarczenia do tkanek tlenu i substancji energetycznych.

Przykładowe zadanie 6.

Do gabinetu masażu zgłosił się zawodnik, który uskarża się na ból i nadmierne napięcie
mięśni grzbietu oraz ogólne zmęczenie, spowodowane długotrwałym wysiłkiem w okresie
startowym. W ramach odnowy biologicznej tego zawodnika masażysta powinien zastosować
masaż

A. klasyczny działający rozluźniająco.
B. z katedry natryskowej.
C. aparatem Aquavibron.
D. centryfugalny.
Odpowiedź prawidłowa: A.

1.3. Wykonywanie masażu w kosmetyce i profilaktyce

Umiejętność 1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego, na przykład:

 rozróżnia rodzaje masażu relaksacyjnego;
 dobiera rodzaj masażu do potrzeb psychofizycznych pacjenta, np. masaż klasyczny
rozluźniający, masaż klasyczny pobudzający, masaż aromaterapeutyczny, masaż przyrządowy.

Przykładowe zadanie 7.

Do gabinetu masażu zgłosiła się klientka uskarżająca się na wzmożone napięcie mięśni
i ogólną nadpobudliwość nerwową, wywołane stresującą pracą zawodową. Wskaż rodzaj
masażu relaksacyjnego, który powinien zastosować masażysta, aby uzyskać odprężenie
psychofizyczne klientki.

A. Rozluźniający masaż ogólny ze spokojną muzyką.
B. Pobudzający masaż ogólny z olejkiem eterycznym i ze spokojną muzyką.
C. Masaż gorącymi kamieniami z ożywiającą muzyką.
D. Masaż stemplami ziołowymi z ożywiającą muzyką.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Umiejętność 2) przestrzega zasad masażu stosowanego w kosmetyce, na przykład:

 przestrzega zasad stosowania warstwowości i kierunku ruchu;
 przestrzega zasad doboru technik masażu do stanu zdrowia, wieku i płci klienta;
 dobiera pozycję pacjenta ułatwiającą przepływ krwi i chłonki;
 dobiera środki ułatwiające masaż w kosmetyce.

Przykładowe zadanie 8.

Właściwy kierunek ruchów dłoni w masażu stosowanym w kosmetyce twarzy przebiega od

A. kątów żuchwy do środka czoła.
B. skrzydełek nosa do środka czoła.
C. kątów żuchwy do skrzydełek nosa.
D. skrzydełek nosa do kątów żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź: D.

Umiejętność 3) przestrzega zasad masażu stosowanego w profilaktyce, na przykład:

 przestrzega doboru technik masażu do potrzeb pacjenta i kierunku ruchu,
np. rozcieranie skóry w profilaktyce odleżyn;
 dobiera środki wspomagające masaż w zagrożeniach zdrowia pacjenta; przestrzega
zasad systematyczności masażu profilaktycznego.

Przykładowe zadanie 9.

W jakim kierunku powinny być wykonywane techniki masażu, aby zapobiec powstawaniu
zastoin żylnych w kończynach?

A. Dosercowym.
B. Odgłowowym.
C. Dystalnym i proksymalnym kończyn.
D. Prostopadłym do osi długiej kończyn.
Prawidłowa odpowiedź: A.

2. Przykładowe zadanie do części praktycznej egzaminu dla wybranych
umiejętności z kwalifikacji Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Wykonaj masaż zgodnie ze zleceniem lekarza rehabilitacji zamieszczonym w arkuszu
egzaminacyjnym, wykorzystując informacje zawarte w Wywiadzie chorobowym.

Wypełnij druk: Informacje dla pacjenta i Kartę zabiegów pacjenta.

Po zapoznaniu się z treścią zadania, pod kierunkiem Przewodniczącego ZNCP będziesz
realizował kolejne etapy egzaminu. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki
kolejno:

− gotowość do przygotowania stanowiska do masażu oraz zakończenie tej czynności,
− gotowość do przygotowania siebie i pacjenta do masażu oraz zakończenie tych
czynności,
− zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonanym
masażu.

Po komunikacie egzaminatora: „proszę rozpocząć masaż” dokonaj oceny strukturalnej
tkanek pacjenta i wykonaj masaż. Czynności te zrealizuj w czasie nie dłuższym niż 15 minut,
lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat: „dziękuję”. W przypadku
braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie.

Poszczególne techniki masażu wykonaj maksymalnie 2 razy.

Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP przejdź do indywidualnego stanowiska
egzaminacyjnego w celu kontynuacji egzaminu.

Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi
przepisy BHP i ergonomię pracy.

Uwaga: Komunikując się z osobą pełniącą rolę twojego pacjenta przekazuj tylko komendy
niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać pozostałym
zdającym.

Wszystkie potrzebne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym (stoliku).

Wywiad chorobowy

Pacjentka Joanna Kowalska lat 42, w marcu 2014 roku w czasie wypadku komunikacyjnego
doznała złamania podudzia prawego w okolicy główki kości strzałkowej.

Uraz był leczony zachowawczo opatrunkiem gipsowym. W trakcie leczenia zaobserwowano
niedowład mięśni grupy przednio-bocznej podudzia oraz prostowników stopy. Wystąpiły
zaburzenia czucia powierzchownego i głębokiego grzbietowej części stopy i palców.

Wykonano EMG (elektromiografię). Stwierdzono pourazowe uszkodzenie nerwu
strzałkowego typu axonotmesis (przerwanie włókien osiowych nerwu przy zachowaniu
osłonek – rokujące całkowity powrót do stanu wyjściowego po długotrwałym leczeniu).

Obecnie pacjentka ma osłabioną siłę mięśniową w niewielkim stopniu. Zaburzenia czucia
ustąpiły. U pacjentki wykonano zabiegi fizykoterapeutyczne (magnetoterapia,
światłolecznictwo, elektrostymulacja, kąpiele wirowe) oraz kinezyterapeutyczne (ćwiczenia
bierne, wspomagane czynne). W wyniku rehabilitacji uzyskano pełen zakres ruchomości
stawu skokowego prawego. Pacjentka wróciła do pracy. Obecnie rozpoczyna kolejną serię
zabiegów.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne
Proszę o wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentki:
Imię nazwisko: Joanna Kowalska Wiek: 42 lata
Rozpoznanie: Stan po złamaniu podudzia prawego. Niedowład nerwu strzałkowego
prawego w okresie adaptacji. Pełen zrost kostny.
Cel zabiegu : Poprawienie trofiki osłabionych mięśni.
Rodzaj zabiegu: Masaż klasyczny.
Okolica zabiegowa: Grupa przednio-boczna mięśni podudzia prawego.
Liczba zabiegów: 10
Lekarz kierujący
Krystian Sowinski

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- druk Informacje dla pacjenta,
- Karta zabiegów pacjenta,
- przygotowane stanowisko do masażu,
- uporządkowane stanowisko po wykonanym masażu
oraz
- przebieg przygotowania masażysty i pacjenta do masażu oraz wykonania zleconego
masażu.

Informacje dla pacjenta

Informacje, które należy przekazać pacjentowi w części wstępnej zabiegu masażu

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać

 poprawność przygotowania pacjenta do masażu;
 poprawność pozycji ułożeniowej pacjenta;
 poprawność przygotowania masażysty do zabiegu;
 poprawność wykonywania technik diagnostycznych i terapeutycznych;
 poprawność sylwetki zdającego w trakcie wykonywania masażu zgodnie z zasadami
ergonomii w trakcie wykonywania masażu;
 zgodność stosowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych z topografią;
 struktur anatomicznych;
 poprawność doboru środków pomocniczych do wykonania masażu;
 zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami ergonomii,
 przepisami bhp i higieny pracy;
 znajomość budowy anatomicznej okolicy objętej zabiegiem;
 poprawność wypełniania dokumentacji masażu;
 znajomość przeciwwskazań miejscowych i ogólnych do planowanego zabiegu masażu;
 poprawność informacji przekazywanych pacjentowi przed i po zabiegu.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym

1. Wykonywanie masażu w medycynie
3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu w medycynie;
5) dobiera pozycje ułożeniowe pacjenta i przygotowuje go do masażu w medycynie;
6) lokalizuje palpacyjnie struktury anatomiczne człowieka;
7) ocenia struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu;
10) dobiera metody masażu w medycynie do jednostek chorobowych pacjenta;
11) dobiera metodykę wykonywania masażu w jednostkach chorobowych pacjenta;
12)stosuje techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek
i narządów człowieka;
13) wykonuje masaż klasyczny;
14) wykonuje masaż w środowisku wodnym;
15) wykonuje masaż limfatyczny;
16) wykonuje masaż odruchowy w podstawowym zakresie (segmentarny, łącznotkankowy, punktowy);
17) wykonuje masaż: Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy;
18) wykonuje masaż z użyciem przyrządów.
2. Wykonywanie masażu w sporcie
2) dobiera rodzaje masażu do dyscypliny sportu i cyklu treningowego;
3) dobiera metody masażu stosowane w odnowie biologicznej organizmu;
4) stosuje środki ułatwiające lub wspomagające masaż w sporcie w zależności
od wskazań;
5) wykonuje masaż w sporcie w wybranych dyscyplinach w zależności od cyklu treningowego i stanu zdrowia zawodnika;
6) wykonuje masaż w sporcie u zawodnika kontuzjowanego.

3. Wykonywanie masażu w kosmetyce i w profilaktyce

1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego;
2) przestrzega zasad masażu stosowanego w kosmetyce;
3) przestrzega zasad masażu profilaktycznego;
4) wykonuje masaż relaksacyjny;
5) wykonuje masaż w profilaktyce;
6) wykonuje masaż kosmetyczny.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji Z.1. Wykonywanie usług masażu mogą
dotyczyć

 wykonywania technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w masażu
klasycznym, limfatycznym, w środowisku wodnym, stawowym, tensegracyjnym, Shantala, łącznotkankowym, segmentarnym i punktowym;
 wykonywania ćwiczeń diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu kinezyterapii
stosowanych na potrzeby masażu;
 wykonywania pozycji ułożeniowych;
 topografii struktur anatomicznych człowieka;
 wykonywania technik służących do oceny struktur anatomicznych człowieka.

https://www.cke.edu.pl/im...ator_errata.pdf
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2016-06-16, 16:37   

watek powiazany

Egzamin Zawodowy 2016 maj/ czerwiec
http://forum.e-masaz.pl/viewtopic.php?t=4434
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB