Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Egzamin zawodowy teoretyczny/praktyczny czerwiec 2014
Autor Wiadomość
Rayan 

Dołączył: 20 Kwi 2010
Posty: 53
Wysłany: 2014-01-29, 12:27   Egzamin zawodowy teoretyczny/praktyczny czerwiec 2014

Witam, w związku ze zbliżającym się nowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w czerwcu na technika masażystę, zachęcam do wymiany informacji oraz dzielenia się materiałami.

kliknij tutaj <===> ostatnie wydanie informatora dotyczące nowego egzaminu.

Pozdr.
 
     
Linki sponsorowane
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-01-29, 12:59   

SPIS TREŚCI
MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE ........................................... Moduł 1
1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym ................................................................... 1
2. Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego ............... 2
3. Struktura egzaminu zawodowego .................................................................................... 4
3.1. Część pisemna egzaminu .............................................................................. 4
3.2. Część praktyczna egzaminu .......................................................................... 10
3.3. Podstawa uznania egzaminu za zdany ............................................................10
4. Postępowanie po egzaminie ....................................11

MODUŁ 2. INFORMACJE O ZAWODZIE ................................................... Moduł 2
1. Zadania zawodowe ........................................................................................................... 1
2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie ........................................................................... 1
3. Możliwości kształcenia w zawodzie .................................................................................. 1

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Kwalifikacja 1. – Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu
1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu ......................................... 1
2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceniania .. 6

MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Czym jest egzamin zawodowy?

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie
zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje.

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw
oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane
przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym,
jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu
danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej
i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych
wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez
instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych
komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku.

Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują
i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniać będą zewnętrzni
egzaminatorzy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie
ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji
Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie
internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu
zawodowego.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów
w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy
w danym zawodzie.

Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół
policealnych,
 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów
eksternistycznych.

2. Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu
zawodowego

Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania zostały ujęte
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych.

Jeśli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed
terminem egzaminu zawodowego.

Jeśli jesteś absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to
powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż na
4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;

3) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu
zawodowego.

Jeśli jesteś absolwentem posiadającym świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania, a w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania za
granicą – dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na ostatnie miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż na 4 miesiące
przed terminem egzaminu zawodowego;

3) dołączyć zaświadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą;

4) dołączyć oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą.

Miejsce przystępowania do egzaminu

Informacje o terminie i miejscu egzaminu może przekazać Zdającym dyrektor szkoły lub
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W zależności od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony będzie egzamin zawodowy,
okręgowa komisja egzaminacyjna może wezwać zdającego na szkolenie w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na
określonych stanowiskach egzaminacyjnych. Szkolenie powinno być zorganizowane nie
wcześniej niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.

Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych

Informacja o szczegółach dotyczących dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym

Szczegółowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjaśnień w zakresie:
 powtórnego przystępowania do egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zdały
egzaminu,
 udostępnienia informacji na temat wyniku egzaminu,
 otrzymania dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
udziela dyrektor szkoły i okręgowa komisja egzaminacyjna.

3. Struktura egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

3.1. Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.
Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:
 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin
lub
 z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się
z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna
odpowiedź jest prawidłowa.

Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy Zdający pracuje przy:
 indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie –
w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
 osobnym stoliku – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest
przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi,
zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi. Odległość między indywidualnymi
stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę Zdających.

Przeprowadzanie części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem systemu
elektronicznego

Przed rozpoczęciem egzaminu z wykorzystaniem systemu elektronicznego Zdający otrzymuje od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do logowania: nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do systemu.

Następnie po zalogowaniu Zdający zatwierdza wybór egzaminu. Po zatwierdzeniu przyciskiem „Potwierdź wybór egzaminu” rozpoczyna się egzamin.

Na kolejnym rysunku przedstawiony jest czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, liczba
zadań, na jakie Zdający udzielił odpowiedzi, oraz pozostały czas do zakończenia egzaminu.
Aby zapoznać się z zadaniem i udzielić na nie odpowiedzi, Zdający wybiera numer danego
zadania.

Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Zdający zaznacza jedną odpowiedź, a następnie zatwierdza wybór, klikając „Prześlij odpowiedź”.

System odnotowuje, na które zadania Zdający udzielił odpowiedzi. Do każdego zadania
można powrócić w dowolnym momencie i zmienić już udzieloną odpowiedź.

Zdający może zakończyć egzamin w dowolnej chwili, klikając „Zakończ egzamin”
i potwierdzając jego zakończenie w kolejnym oknie.

Uwaga! Zakończenie egzaminu jest czynnością nieodwołalną.

Egzamin zostanie również automatycznie zakończony po upływie czasu przeznaczonego na
jego zdawanie.

Po zakończeniu egzaminu informacja dotycząca wyników zostanie wyświetlona po wybraniu
opcji „Kliknij tutaj, aby wyświetlić przeliczone wyniki egzaminu” – liczba zadań, na które
udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi.

Po zakończonym egzaminie należy się wylogować z elektronicznego systemu zdawania
egzaminów zawodowych.

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem
kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na
podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub
finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej
egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu
zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%.

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-01-29, 13:13   kursy masazu tajskiego Warszawa

3.2. Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia
w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż
240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej
kwalifikacji określony jest w module 3. informatora.

3.3. Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający
rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),
i

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez
komisję okręgową jest ostateczny.

4. Postępowanie po egzaminie

Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu

Jeżeli Zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, może zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE w terminie 2 dni
roboczych od daty egzaminu w części pisemnej lub praktycznej. Zastrzeżenie musi zawierać
dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.

Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie
stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji
Centralnej może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich Zdających albo
Zdających w jednej szkole/placówce/ u pracodawcy lub w jednej sali, a także w stosunku do
poszczególnych Zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie
dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu
z dyrektorem CKE.

Unieważnienie egzaminu

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną
egzaminu może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego,

2) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub
materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez
dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia
telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części
praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym
Zdającym.

Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić egzamin zdającego lub
Zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku:

1) niemożności ustalenia wyniku egzaminu na skutek zaginięcia lub zniszczenia kart
oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Zdających zapisanych i zarchiwizowanych
w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu,

2) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek
zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło
wpłynąć na wynik danego egzaminu.

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną.

Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja
egzaminacyjna.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które

 nie zdały jednej lub obu części egzaminu,
 nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,
 przerwały egzamin
mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że:
 uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie
nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla
absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa
się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego,
 osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki
(absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły
do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po
dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub
jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym Zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie
zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

MODUŁ 2. INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania masażu medycznego;
2) wykonywania masażu sportowego;
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.
2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie technik masażysta wyodrębniono 1 kwalifikację.
K1 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia
w zawodzie technik masażysta w 4-letnim technikum wyłącznie dla niewidomych
i słabowidzących. Istnieje również możliwość kształcenia w 2-letniej szkole policealnej dla
młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej.

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Kwalifikacja K1 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności
z kwalifikacji Z.1.

Świadczenie usług w zakresie masażu

1.1. Wykonywanie masażu w medycynie

Umiejętność 1) charakteryzuje budowę i czynności układów i narządów człowieka,
na przykład:
 charakteryzuje budowę układów człowieka, np. układ krwionośny, układ limfatyczny,
układ nerwowy, układ oddechowy, układ pokarmowy;
 charakteryzuje czynności układów człowieka np. przewodnictwo nerwowe,
metabolizm;
 charakteryzuje budowę narządów człowieka, np. serca, płuc, nerek;
 charakteryzuje czynności narządów człowieka np. pracę serca, wymianę gazową,
wydalanie;
 charakteryzuje budowę narządu ruchu człowieka, np. kości łokciowej, mięśnia
czworogłowego, kręgosłupa, stawu biodrowego, powięzi piersiowo-lędźwiowej;
 charakteryzuje czynności narządu ruchu człowieka, np. pracę mięśni, ruchomość
stawów;
 charakteryzuje budowę i czynność powłoki wspólnej np. warstwy skóry, receptory
skóry, gruczoły skóry, termoregulację.

Przykładowe zadanie 1.
Limfa spływająca z obszaru prawej kończyny dolnej ostatecznie uchodzi do
A. lewego kąta żylnego.
B. prawego kąta żylnego.
C. węzłów pachowych prawych.
D. węzłów pachwinowych lewych.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań

Umiejętność 2) określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masażu,
na przykład:

 określa wskazania dla określonego masażu suchego: klasycznego, segmentarnego,
limfatycznego, przyrządowego, np. wskazaniem do zastosowania masażu klasycznego
są zaburzenia odżywcze skóry;
 określa przeciwwskazania dla określonego masażu suchego: klasycznego,
segmentarnego, limfatycznego, przyrządowego, np. przeciwwskazaniem
do zastosowania masażu limfatycznego jest choroba zakaźna;
 określa wskazania do masażu w środowisku wodnym, np. masaż wirowy wodny
w stanach pourazowych;
 określa przeciwwskazania do masażu w środowisku wodnym, np. masaży natryskiem
biczowym nie należy stosować u osób z miażdżycą tętnic.

Przykładowe zadanie 2.
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu klasycznego mięśni grzbietu jest
A. skolioza dwułukowa.
B. kifoza piersiowa.
C. sklerodermia.
D. półpasiec.
Odpowiedź prawidłowa: D.

Umiejętność 10) dobiera metody masażu w medycynie do jednostek chorobowych pacjenta,
na przykład:
 dobiera odpowiednią metodę masażu do określonej jednostki chorobowej pacjenta,
np. drenaż limfatyczny w przypadku obrzęków.

Przykładowe zadanie 3.

Którą metodę masażu należy zastosować, aby usunąć obrzęki kończyny górnej powstałe
po zabiegu mastektomii?
A. Masaż wodny wirowy.
B. Masaż limfatyczny.
C. Masaż klasyczny.
D. Metodę Shantala.
Odpowiedź prawidłowa: B.

1.2. Wykonywanie masażu w sporcie

Umiejętność 1) wyjaśnia biomechanikę organizmu człowieka w różnych dyscyplinach sportu,
na przykład:

 wyjaśnia zjawiska biomechaniczne występujące u zawodnika w zależności od rodzaju
uprawianej dyscypliny sportowej, np. praca mięśnia najszerszego grzbietu
u zawodnika pływającego stylem motylkowym, praca mięśnia brzuchatego łydki
i ścięgna Achillesa podczas startu biegacza;
 wyjaśnia mechanikę obciążenia stawów podczas wysiłku fizycznego, np.: obciążenie
stawów obwodowych i kręgosłupa u zawodnika podnoszącego ciężary;
 wyjaśnia pojęcia: zakres ruchomości w stawie, kierunki ruchów w stawie, praca
statyczna i dynamiczna mięśnia.

Przykładowe zadanie 4.
Jakie ruchy jednocześnie wykonuje zawodnik wykopujący piłkę w przód stroną grzbietową
stopy?

A. Zginania uda w stawie biodrowym, wyprostu podudzia w stawie kolanowym.
B. Wyprostu uda w stawie biodrowym, zginania podudzia w stawie kolanowym.
C. Odwodzenia uda w stawie biodrowym, zginania podudzia w stawie kolanowym.
D. Odwodzenia uda w stawie biodrowym, wyprostu podudzia w stawie kolanowym.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Umiejętność 2) dobiera rodzaje masażu do dyscypliny sportu i cyklu treningowego, na
przykład:

 dobiera odpowiedni rodzaj masażu do uprawianej dyscypliny sportu i cyklu
treningowego zawodnika np. masaż klasyczny rozgrzewający mięśnie kończyn
dolnych, zastosowany u biegacza w okresie przedwysiłkowym;
 rozróżnia rodzaje masażu stosowane w zależności od dyscypliny lub cyklu
treningowego.

Przykładowe zadanie 5.

Który rodzaj masażu należy zastosować u biegacza, aby zwiększyć siłę i masę mięśniową
kończyn dolnych?
A. Łącznotkankowy masaż okolicy krzyżowej.
B. Masaż izometryczny kończyn dolnych.
C. Masaż segmentarny w strefie L4 – S2.
D. Drenaż limfatyczny kończyn dolnych.
Odpowiedź prawidłowa: B.

Umiejętność 3) dobiera metody masażu stosowane w odnowie biologicznej organizmu, na
przykład:

 rozróżnia metody masażu stosowane w odnowie biologicznej;
 dobiera metodę masażu do konkretnych potrzeb odnowy biologicznej organizmu,
np. masaż ciśnieniowy, w celu usunięcia z mięśni produktów przemiany materii oraz
dostarczenia do tkanek tlenu i substancji energetycznych.

Przykładowe zadanie 6.

Do gabinetu masażu zgłosił się zawodnik, który uskarża się na ból i nadmierne napięcie
mięśni grzbietu oraz ogólne zmęczenie, spowodowane długotrwałym wysiłkiem w okresie
startowym. W ramach odnowy biologicznej tego zawodnika masażysta powinien zastosować masaż

A. klasyczny poprawiający trofikę i działający rozluźniająco.
B. z katedry natryskowej.
C. aparatem Aquavibron.
D. centryfugalny.
Odpowiedź prawidłowa: A.

1.3. Wykonywanie masażu w kosmetyce i profilaktyce

Umiejętność 1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego, na przykład:

 rozróżnia rodzaje masażu relaksacyjnego;
 dobiera rodzaj masażu do potrzeb psychofizycznych pacjenta, np. masaż klasyczny
rozluźniający, masaż klasyczny pobudzający, masaż aromaterapeutyczny, masaż
przyrządowy.

Przykładowe zadanie 7.

Do gabinetu masażu zgłosiła się klientka uskarżająca się na wzmożone napięcie mięśni
i ogólną nadpobudliwość nerwową, wywołane stresującą pracą zawodową. Wskaż rodzaj
masażu relaksacyjnego, który powinien zastosować masażysta, aby uzyskać odprężenie
psychofizyczne klientki.

A. Rozluźniający masaż ogólny z olejkiem eterycznym i spokojną muzyką.
B. Pobudzający masaż ogólny z olejkiem eterycznym i spokojną muzyką.
C. Masaż gorącymi kamieniami z ożywiającą muzyką.
D. Masaż stemplami ziołowymi z ożywiającą muzyką.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Umiejętność 2) przestrzega zasad masażu stosowanego w kosmetyce, na przykład:

 przestrzega zasad stosowania warstwowości i kierunku ruchu;
 przestrzega zasad doboru technik masażu do stanu zdrowia, wieku i płci klienta;
 dobiera pozycję pacjenta ułatwiającą przepływ krwi i chłonki;
 dobiera środki ułatwiające masaż w kosmetyce.

Przykładowe zadanie 8.

Właściwy kierunek ruchów dłoni w masażu stosowanym w kosmetyce twarzy przebiega od
A. kątów żuchwy do środka czoła.
B. skrzydełek nosa do środka czoła.
C. kątów żuchwy do skrzydełek nosa.
D. skrzydełek nosa do kątów żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź: D.

Umiejętność 3) przestrzega zasad masażu stosowanego w profilaktyce, na przykład:

 przestrzega doboru technik masażu do potrzeb pacjenta i kierunku ruchu,
np. rozcieranie skóry w profilaktyce odleżyn;
 dobiera środki wspomagające masaż w zagrożeniach zdrowia pacjenta; przestrzega
zasad systematyczności masażu profilaktycznego.

Przykładowe zadanie 9.
W jakim kierunku powinny być wykonywane techniki masażu, aby zapobiec powstawaniu
zastoin żylnych w kończynach?
A. Dosercowym.
B. Odgłowowym.
C. Dystalnym i proksymalnym kończyn.
D. Prostopadłym do osi długiej kończyn.
Prawidłowa odpowiedź: A.

2. Przykładowe zadanie do części praktycznej egzaminu dla wybranych
umiejętności z kwalifikacji Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

U pacjenta przeprowadź ocenę strukturalną i wykonaj masaż klasyczny podudzia lewego,
wypełniając polecenia zawarte poniżej. Stosuj podane techniki diagnostyczne oraz
terapeutyczne.

Przygotuj stanowisko pracy i dokonaj oceny struktur przedniej części podudzia stosując
techniki diagnostyczne:

- termiczną, opukiwania (tkanka łączna), przesuwania (tkanka łączna) i rozcierania
(tkanka mięśniowa).

Oceń struktury okolicy tylnej podudzia stosując techniki:

- termiczną (skóra), fałdu skórnego (skóra), fałdu mięśniowego (tkanka mięśniowa),
przesuwania (tkanka mięśniowa).

Wykonaj techniki odkształceń w leżeniu tyłem:
- głaskanie powierzchowne (naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna) okolicy
przedniej podudzia;
- głaskanie głębokie (dopowięziowe i domięśniowe) grupy przedniej i bocznej mięśni
podudzia;
- rozcieranie powierzchowne i głębokie (powięź i przegrody międzymięśniowe);
- ugniatanie jednorącz i szczypcowe podłużne mięśni grupy przedniej podudzia;
- głaskania końcowe głębokie i powierzchowne (zgodnie z owłosieniem).

Wykonaj techniki odkształceń sprężystych w leżeniu przodem:
- głaskanie powierzchowne (naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna) okolicy
tylnej podudzia;
- głaskanie głębokie (dopowięziowe, domięśniowe) okolicy tylnej podudzia i mięśni
grupy tylnej podudzia;
- rozcieranie stroną grzbietową palców ręki (dopowięziowe i domięśniowe) okolicy
tylnej podudzia i mięśni grupy tylnej podudzia;
- rozcieranie naprzemienne kciukami środkowej bruzdy mięśniowej okolicy tylnej
podudzia.

Wykorzystaj stanowisko wyposażone w stół do masażu oraz środki niezbędne do wykonania technik.
Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będzie
 przygotowanie pacjenta i stanowiska pracy do masażu;
 przebieg wykonania masażu.
Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać
 poprawność przygotowania pacjenta do masażu;
 poprawność pozycji ułożeniowej pacjenta;
 poprawność wykonywania technik diagnostycznych i terapeutycznych;
 poprawność sylwetki zdającego w trakcie wykonywania masażu;
 zgodność stosowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych z topografią
struktur anatomicznych;
 poprawność doboru pomocy do wykonania masażu;
 zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami ergonomii,
przepisami bhp i higieny pracy.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym
1. Wykonywanie masażu w medycynie
3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu w medycynie;
5) dobiera pozycje ułożeniowe pacjenta i przygotowuje go do masażu w medycynie;
6) lokalizuje palpacyjnie struktury anatomiczne człowieka;
7) ocenia struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu;
10) dobiera metody masażu w medycynie do jednostek chorobowych pacjenta;
11) dobiera metodykę wykonywania masażu w jednostkach chorobowych pacjenta;
12) stosuje techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek
i narządów człowieka;
13) wykonuje masaż klasyczny;
14) wykonuje masaż w środowisku wodnym;
15) wykonuje masaż limfatyczny;
16) wykonuje masaż odruchowy w podstawowym zakresie (segmentarny,
łącznotkankowy, punktowy);
17) wykonuje masaż: Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy;
18) wykonuje masaż z użyciem przyrządów.

2. Wykonywanie masażu w sporcie
2) dobiera rodzaje masażu do dyscypliny sportu i cyklu treningowego;
3) dobiera metody masażu stosowane w odnowie biologicznej organizmu;
4) stosuje środki ułatwiające lub wspomagające masaż w sporcie w zależności
od wskazań;
5) wykonuje masaż w sporcie w wybranych dyscyplinach w zależności od cyklu
treningowego i stanu zdrowia zawodnika;
6) wykonuje masaż w sporcie u zawodnika kontuzjowanego.

3. Wykonywanie masażu w kosmetyce i w profilaktyce
1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego;
2) przestrzega zasad masażu stosowanego w kosmetyce;
3) przestrzega zasad masażu profilaktycznego;
4) wykonuje masaż relaksacyjny;
5) wykonuje masaż w profilaktyce;
6) wykonuje masaż kosmetyczny.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji Z.1. Wykonywanie usług masażu mogą
dotyczyć
 wykonywania technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w masażu
klasycznym, limfatycznym, w środowisku wodnym, stawowym, tensegracyjnym,
Shantala, łącznotkankowym, segmentarnym i punktowym;
 wykonywania ćwiczeń diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu kinezyterapii
stosowanych na potrzeby masażu;
 wykonywania pozycji ułożeniowych;
 topografii struktur anatomicznych człowieka;
 wykonywania technik służących do oceny struktur anatomicznych człowieka.
 
     
kompasik

Dołączył: 11 Mar 2014
Posty: 10
Wysłany: 2014-03-11, 17:54   

Hej! Szukam kontaktu z osobami, które w czerwcu podchodzą do egzaminu! Jestem ciekawa jak się przygotowywujecie na zajeciach oraz sami w domu. Czego spodziewacie się na egzaminie? Czy mieliście juz jakieś egzaminy próbne...? ja niestety jestem w takiej szkole gdzie muszę sama się przygotowywać i czasami juz brakuje mi sił. Nic nie wiadomo, nikt nie może mi pomóc. Mamy fatalnego wykładowce masażu...który na zajeciach woli sobie popykać na laptopie niż porozmawiać z nami chociażby o jednostkach chorobowych....Pozdrawiam. Liczę na to, że znajdzie się ktoś kto opowie jak to u niego wgląda.
 
     
sebeq

Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 63
Wysłany: 2014-03-12, 17:16   

U nas w szkole, też coraz bardziej olewają. Nic konkretnie nie wiedzą, jak będzie wyglądał egzamin ani czego mamy się spodziewać. Dla mnie ta zmiana egzaminu to jedna wielka niewiadoma. Najbardziej mnie zastanawia jak będzie wyglądał projekt.

Na szczęście trafiłem na bardzo dobrą nauczycielkę na pracowni, więc chociaż to mnie ratuje. Jednak te kilka godzin pracowni na 2 roku i to na wieczorowych, odbywające się w jeden dzień to porażka. Bardzo mało czasu na przećwiczenie technik.
 
     
warzecha2

Dołączył: 14 Mar 2014
Posty: 11
Wysłany: 2014-03-14, 09:10   

Tez się zgadam z przedmówcą.
Wczoraj na pracowni masażu w mej szkole na zajęciach dowiedziałem się że znów zmiana w egzaminie praktycznym praktycznym. Ale jaka? Nikt nie wie.
A jeszcze pytanie do Teoretycznego egzaminu. Czy jak we wcześniejszych latach jest 20 pytań z podstaw przedsiębiorczości??
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-03-14, 09:14   kursy masazu tajskiego Warszawa

jesli ktos plotkuje, ze zmiana, to powinien powiedziec, na czym polega. Inaczej tylko straszenie.

Ale u gory jest bykiem napisane, kawa na lawe, toporkiem w glowe
 
     
Rayan 

Dołączył: 20 Kwi 2010
Posty: 53
Wysłany: 2014-03-16, 22:46   

warzecha2, z teoretycznego egzaminu będzie 40 pytań ze wszystkich dziedzin, łącznie z przedsiębiorczością. Odsyłam do mojego pierwszego postu, tam zamieściłem link do strony z informatorem, tam doczytasz o teoretycznym.
 
     
kompasik

Dołączył: 11 Mar 2014
Posty: 10
Wysłany: 2014-03-18, 13:33   

ah ja już nie wiem w jaki spsób się do tego przygotowywać :( zmiany robią a nie potrafią konkretnie podać czego będą dotyczły...
a jak Wasze szkoły się do tego ustosunkowały? Jak ćwiczycie? Może udostępnicie jakieś materiały z których korzystacie do nauki...? Ja studiuje caly czas pilnie Zborowskiego.
Pozdrawiam
 
     
tam

Dołączył: 11 Cze 2013
Posty: 1
Wysłany: 2014-03-18, 20:40   

"Ugniatanie szczypcowe przedniej mięśni grupy przedniej podudzia"....Kto to potrafi, temu od razu dyplom. :lol:
 
     
kpk1981 

Wiek: 42
Dołączył: 05 Gru 2012
Posty: 14
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2014-03-19, 21:30   

Jest bardzo prawdopodobne, że będziemy masować siebie nawzajem i nie zdziwiłbym się jakby pojawiły się jakieś manekiny np. plastikowy dzidziuś do masażu Shantala.

Oprócz stołu do masażu i krzesła do masażu będzie stolik z różnymi przyborami (oprócz środków poślizgowych ma być goniometr, centymetr, ciśnieniomierz i parę innych rzeczy).

Prawdopodobnie będzie wyglądać to tak, że losujemy zadanie do wykonania np. wykonać dany rodzaj masażu na danej grupie mięśniowej przy uwzględnieniu konkretnej jednostki chorobowej. Jest pewna możliwość, że w zadaniu może nie być polecenia wykonania masażu, natomiast może się pojawić np. przygotowanie stanowiska, przygotowanie masażysty, przygotowanie pacjenta do masażu.

Mają być przygotowane także stanowiska do pisania; możliwe, że będziemy musieli uzupełnić dokumentacje medyczną lub podać instruktarz do ćwiczeń do wykonania w warunkach domowych.

Co sobie przypomnieć?
- anatomię - nie tylko teoretycznie ale i praktycznie, czyli anatomia "macana"
- "podstawowe podstawy" dotyczące masażu, jego wpływu na organizm, całej metodyki itp.
- najważniejsze jednostki chorobowe
- teoretycznie i praktycznie: masaż limfatyczny, segmentarny, sportowy, itd.
 
     
kompasik

Dołączył: 11 Mar 2014
Posty: 10
Wysłany: 2014-03-24, 12:00   

no i przypuszczenia kolegi wyzej stały się prawdą. Egzamin ma przebiegać praktycznie, masowac bedziemy sobie nawzajem.....maja bc egzaminowane 2 osoby na raz... jak to wyjdzie to nie wiem.
a widze że kolega z Olsztyna...uczysz się w olsztyńskim medyku?
 
     
kpk1981 

Wiek: 42
Dołączył: 05 Gru 2012
Posty: 14
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2014-03-24, 13:51   

kompasik napisał/a:
no i przypuszczenia kolegi wyzej stały się prawdą. Egzamin ma przebiegać praktycznie, masowac bedziemy sobie nawzajem.....maja bc egzaminowane 2 osoby na raz... jak to wyjdzie to nie wiem.
a widze że kolega z Olsztyna...uczysz się w olsztyńskim medyku?


Tak.
 
     
Rayan 

Dołączył: 20 Kwi 2010
Posty: 53
Wysłany: 2014-03-24, 14:14   

Kompasik, ale oprócz praktycznego, będzie trzeba pewnie jeszcze napisać albo metodykę lub tok zabiegu, jak myślisz, masz jakieś info na ten temat?.... I skad masz info na ten temat, to coś potwierdzonego?
 
     
kompasik

Dołączył: 11 Mar 2014
Posty: 10
Wysłany: 2014-03-24, 16:17   

taka informacja przyszła do szkoly z łomży podobno. No też podejrzewam, że coś trzeba będzie napisać bo sama praktyka to chyba troszkę za mało. To pewnie będzie loteria kto jaka jednostkę chorobową wylosuje.
Piszcie co w tym temacie mówią wasi wykładowcy, nauczyciele. ;)
Ps. Kolego z Medyka opowiedz jak nauka w sąsiedniej szkole, jak wykladowcy i czy realizują prawidłowo program. Jestem ciekawa jak to u was wygląda.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB