Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Formalności związane z rozpoczynaniem działalności
Autor Wiadomość
administrator
Site Admin


Dołączył: 27 Sty 2008
Posty: 3134
Wysłany: 2010-11-25, 02:16   Formalności związane z rozpoczynaniem działalności

Kolejnym krokiem, po wyborze profilu i rodzaju działalności gospodarczej jest rejestracja firmy. W tym celu trzeba wyruszyć na wycieczkę po urzędach i wypełnić kilka druków.

URZĄD GMINY
Osoba, która wybrała jednoosobową działalność gospodarczą, pierwsze kroki skierować musi do Urzędu Gminy, na terenie, której mieszka (przebywa z zamiarem stałego pobytu). W Urzędzie Gminy prowadzona jest ewidencja działalności gospodarczej. Po zgłoszeniu wykonywania działalności gospodarczej, zostaje się do niej wpisanym przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) jako indywidualny przedsiębiorca.
W zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy podać następujące dane:
• imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL;
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, a jeżeli zamierzasz stale wykonywać działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca prowadzenia działalności;
• określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) – typ wykonywanej działalności oznaczyć należy specjalnym kodem cyfrowym (zbiór PKD powinien być dostępny w urzędzie gminy, urzędnik też w razie wątpliwości powinien pomóc właściwie oznaczyć działalność);
• wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jako potwierdzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców, w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zostanie doręczone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wielokrotnie, przy zawieraniu umów z kontrahentami, w bankach i urzędach, wymagany jest od przedsiębiorcy wyciąg z ewidencji potwierdzający, że dana firma w rzeczywistości istnieje oraz informujący, czym się ona zajmuje.
Wpis do ewidencji wiąże się z opłatą w wysokości 100 zł, a każdorazowa zmiana jakichkolwiek danych we wpisie wynosi 50 zł (dlatego, aby nie dokonywać zmian zbyt często, warto w zgłoszeniu jak najszerzej określić przedmiot działalności, nawet jeśli na początek ma to być tylko jedna branża). Z opłat może przedsiębiorcę zwolnić rada gminy.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta mogą odmówić wpisu do ewidencji tylko wtedy, gdy:
• zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy;
• zgłoszenie zawiera braki formalne (np. nie ma w nim wszystkich koniecznych danych), które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie;
• prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Przy każdorazowej zmianie danych, trzeba aktualizować dane zgłoszone do ewidencji (w terminie 14 dni od dnia ich zmiany). Podobnie, należy powiadomić gminę, o likwidacji firmy. Przy zmianie stałego miejsca zamieszkania, przenosząc się na teren innej gminy, dane (zaświadczenie o wpisie do ewidencji) zostaną tam przesłane. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta), na terenie której znajdować się będzie nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, wpisze go z urzędu do prowadzonej w tej gminie ewidencji działalności gospodarczej.
Jeśli działalność ma być prowadzona w spółce cywilnej, każdy ze wspólników musi sam złożyć wizytę w gminie i uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie jest bowiem podmiotem gospodarczym, a jedynie umową między przedsiębiorcami, którymi są poszczególni jej wspólnicy. Każdy z nich powinien zarejestrować się jako odrębny przedsiębiorca (ponosząc związane z tym koszty).
Bez zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców można prowadzić działalność wytwórczą w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej, w gminie można złożyć także:
• wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (po jego dokonaniu otrzymujesz swój numer REGON);
• zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP.

Potrzebne druki można uzyskać w urzędzie gminy. Należy do nich dołączyć wymagane dokumenty. Organ gminy ma obowiązek w ciągu 3 dni od wpisania przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej przesłać te wnioski do właściwych urzędów (urzędu statystycznego województwa, oraz wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego) wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Można również osobiście wybrać się do urzędu skarbowego (zwłaszcza jeśli ma się już swój NIP, a jedynie aktualizuje się go podając swój REGON), a także do urzędu statystycznego.

REGON
Każdy przedsiębiorca ma swój numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy niepowtarzalny numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Nadaje go urząd statystyczny województwa, po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku na formularzu RG-1. Jeśli działalność jest prowadzona w spółce cywilnej REGON jest nadawany spółce (a nie każdemu ze wspólników, mimo że to oni są przedsiębiorcami i każdy z nich oddzielnie musiał zarejestrować się w gminie).
Aby uzyskać REGON składając wniosek samodzielnie, należy do niego dołączyć odpis, wyciąg lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej. Zaświadczenie o wydaniu REGON powinieneś otrzymać nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku (najczęściej jest ono wydawane „od ręki” bezpośrednio przy składaniu wniosku). Za uzyskanie statystycznego numeru REGON ponosi się opłaty.

RACHUNEK BANKOWY
Założenie rachunku bankowego jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Istnieje bowiem obowiązek dokonywania operacji finansowych za pośrednictwem tego rachunku w stosunkach z innymi przedsiębiorcami, gdy suma zobowiązania jest odpowiednio wysoka. Rachunek ten należy wskazać także urzędowi skarbowemu i ZUS.
Przy wyborze banku, z którego usług będziemy korzystali, należy zwrócić uwagę na poziom jego usług i dostępność. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się banki prowadzące usługi przez Internet. Problemem w tym przypadku jest dostępność Internetu (w siedzibie lub mieszkaniu przedsiębiorcy) oraz utrudnienia w dokonywaniu przelewów za granicę.
Dokumenty wymagane do założenia rachunku bankowego to:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
REGON,
NIP,
pieczątka zgodna z treścią dokumentów,
dowód osobisty.
Koszt otwarcia rachunku podstawowego wynosi w zależności od banku od 0 do kilkudziesięciu złotych.

NIP
Każdy podatnik powinien posiadać swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Numer ten nadawany jest tylko raz, bez względu na płacone podatki, formę opodatkowania, działalność gospodarczą. Osoba, która posiada już swój nr NIP, rozpoczynając indywidualną działalność gospodarczą nie może występować o jego nadanie odrębnie dla swojej firmy, ale ma obowiązek używać dotychczasowego numeru, który nadawany jest dożywotnio i trzeba się nim posługiwać w rozliczeniach z urzędem skarbowym z tytułu każdego podatku. Rozpoczynając działalność należy jednakże zaktualizować dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym, zgłaszając fakt rozpoczęcia działalności w ciągu 14 dni. Służy do tego specjalny druk NIP-1 wraz z załącznikami (NIP-1A, NIP-B, NIP-C).
W przypadku, prowadzenia działalności gospodarczej w spółce (np. cywilnej) zamiast NIP-1 składa się druk NIP-3. Odrębny od wspólników NIP musi być nadany każdej spółce (cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z o.o. i akcyjnej). Dlatego wspólnicy powinni złożyć zgłoszenie identyfikacyjne (druk NIP-2 z załącznikami NIP-2/A, NIP-B, NIP-C, NIP-D) i uzyskać NIP dla spółki, mimo że posiadają indywidualne NIP-y. Urząd skarbowy nadaje NIP wydając decyzję w tej sprawie. Za nadanie tego numeru nie trzeba nic płacić.
Przedsiębiorca musi uzyskać nr NIP zanim rozpocznie sprzedaż towarów lub świadczenie usług. Ważne jest też, by zgłoszenie złożyć we właściwym urzędzie skarbowym:
podatnicy VAT, nie korzystający ze zwolnienia od tego podatku składają je w urzędzie właściwym w sprawach rozliczenia podatku VAT;
spółki osobowe, korzystające ze zwolnienia od VAT - składają je w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności;
pozostali podatnicy będący podatnikami podatku dochodowego - składają je w urzędzie właściwym w sprawach tego podatku.

W zgłoszeniu NIP osoby fizyczne podają:
nazwisko, imiona,
imiona rodziców,
datę i miejsce urodzenia,
płeć,
nazwisko rodowe,
obywatelstwo lub obywatelstwa,
adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
rodzaj i numer dowodu tożsamości,
PESEL,
numer identyfikacyjny REGON,
informacje o rodzaju prowadzonej dokumentacji podatkowej,
numery rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
informacje dotyczące rejestracji w organie ewidencyjnym,
numer osobistego rachunku bankowego (tę ostatnią informację można pominąć).

W przypadku spółek należy podać:
pełną i skróconą nazwę (firmę),
formę organizacyjno-prawną,
adres siedziby,
numer identyfikacyjny REGON,
organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ,
wykaz rachunków bankowych,
adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych,
a ponadto w przypadku spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych – dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom).
Zgłoszenie identyfikacyjne podatników prowadzących działalność gospodarczą powinno ponadto zawierać informacje dotyczące tej działalności.

Przedsiębiorcy muszą dołączyć do zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, m.in.:
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
umowę spółki,
dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba (np. umowa najmu, akt własności),
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (chyba, że zgłoszenie jest składane za pośrednictwem gminy – wówczas można podać REGON dopiero w zgłoszeniu aktualizacyjnym),
prokurę.

Jeśli powyższe dane ulegną zmianie należy, pod groźbą ukarania grzywną, zaktualizować zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

PIECZĘĆ FIRMOWA I SZYLD REKLAMOWY
Przy rejestrowaniu działalności, do załatwiania formalności w urzędach i założenia rachunku bankowego, będzie potrzebna pieczątka firmy. Warto ją wyrobić dopiero po otrzymaniu numeru REGON, bo numer ten musimy na niej zamieścić. Na pieczątce powinny się znajdować:
nazwa firmy,
imię i nazwisko przedsiębiorcy (zawsze w przypadku osoby fizycznej),
adres firmy,
numer NIP,
numer REGON.
Koszt wykonania standardowej pieczątki firmowej nie powinien przekroczyć 50 zł.
W trakcie zakładania firmy powinniśmy pomyśleć także o szyldzie. Niewątpliwie szyld jest potrzebny do informowania klientów o miejscu, w którym znajduje się firma i już chociażby dlatego warto wydać trochę pieniędzy na jego przygotowanie. Należy jednak pamiętać, że posiadanie szyldu to nie tylko dobra wola każdej firmy, ale także jej obowiązek. Zakład główny, oddział oraz inne stałe miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej powinny być oznaczone na zewnątrz. Szyld powinien zawierać:
oznaczenie przedsiębiorcy (czyli jego firmę lub nazwę ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą),
zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
Za niedopełnienie obowiązku oznaczenia miejsca prowadzenia działalności można zostać ukaranym grzywną.

URZĄD SKARBOWY
W Urzędzie Skarbowym należy uzupełnić formularz NIP o nadany REGON i numer konta bankowego oraz złożyć zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym i poinformować urząd o zaprowadzeniu stosownych ewidencji podatkowych. Poza tym, podatnicy VAT muszą zarejestrować się dla celów tego podatku.
Każdy podatnik, który od początku działalności będzie płacić VAT (nie korzystając z żadnego zwolnienia) ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne dla celów tego podatku. Podatnikami VAT są osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki: cywilna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna) oraz osoby prawne (spółka z o.o. i akcyjna).
Zgłoszenie rejestracyjne VAT składa się na osobę fizyczną lub spółkę, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT. Służy do tego specjalny druk VAT-R. By móc się zarejestrować, prócz złożenia prawidłowo wypełnionego druku trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 152 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią, należy je zaktualizować w terminie 7 dni.
Przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca musi też wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym i odpowiednią ewidencję księgową:
o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy poinformować w ciągu 20 dni od dnia zaprowadzenia księgi (czyli od dnia rozpoczęcia działalności);
wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej (PIT-16A) trzeba złożyć przed dniem rozpoczęcia działalności;
oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności.

AKCYZA
Przed rozpoczęciem działalności opodatkowanej akcyzą (jako producent, importer lub sprzedawca wyrobów akcyzowych np. napojów alkoholowych, paliw, samochodów osobowych) należy udać się do urzędu celnego, aby zarejestrować się dla potrzeb tego podatku. Organem podatkowym właściwym w sprawie rozliczenia akcyzy jest naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgłoszenie to składa się na specjalnym druku AKC-R przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Równocześnie trzeba wnieść 152 zł opłaty skarbowej. Naczelnik urzędu celnego potwierdza je wydając decyzję AKC-5.

ZUS
Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, zarówno za siebie, jak i za pracowników jakich zatrudni. Mimo, iż w niektórych sytuacjach można być z tego obowiązku zwolnionym, należy powiadomić ZUS o rozpoczęciu działalności (w ciągu 7 dni) składając odpowiedni formularz (ZUS ZFA lub ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek, ZUS ZUA i ZUS ZZA – zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego).

Krajowy Rejestr Sądowy
Chcąc prowadzić działalność w spółce handlowej (czyli każdej innej niż cywilna), należy zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców. Rejestr ten prowadzi sąd gospodarczy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu, o który należy poprosić w siedzibie sądu rejestrowego lub w urzędzie gminy. Można też wydrukować go ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).
Od wpisu do rejestru należy uiścić opłatę sądową wynoszącą 1000 zł (kolejne wpisy, np. w razie zmiany danych kosztują 400 zł każdy). Większość wpisów w rejestrze przedsiębiorców trzeba publikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata za pierwsze ogłoszenie wynosi 500 zł, za każde następne, 250 zł).
Do wniosku o wpis trzeba dołączyć:
uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji spółki,
odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) w oryginale, bądź uwierzytelnione urzędowo ich odpisy lub wyciągi.
 
     
Linki sponsorowane
ASTE

Dołączył: 25 Maj 2008
Posty: 2
Wysłany: 2010-11-25, 18:10   

Małe sprostowanie - opłata przy wpisie do ewidencji (100 zł) została zniesiona, ...na szczęście.
 
     
RehWellness 
fizjoterapeutka

Dołączyła: 21 Sty 2011
Posty: 42
Skąd: poł.Polska
Wysłany: 2011-01-21, 11:26   

No i w naszym przypadku jeszcze Sanepid :twisted:
 
     
administrator
Site Admin


Dołączył: 27 Sty 2008
Posty: 3134
Wysłany: 2011-01-21, 13:12   

RehWellness napisał/a:
No i w naszym przypadku jeszcze Sanepid :twisted:

Proszę cie bardzo jest tutaj: Wymagania sanitarne dotyczące gabinetów masażu
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB