Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Masujmy się
Autor Wiadomość
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2013-02-25, 06:51   Masujmy się

Masaż to nie tylko re­laks i przy­jem­ność. Coraz wię­cej badań na­uko­wych po­twier­dza, że za­bieg ten ma bez­po­śred­ni wpływ na nasze zdro­wie fi­zycz­ne i psy­chicz­ne.

Za­wsze uwa­ża­łam, że za­fun­do­wa­nie sobie od czasu do czasu ma­sa­żu jest ro­dza­jem przy­jem­ne­go luk­su­su, po pro­stu do­ga­dza­nia sobie. Z wie­kiem jed­nak do­szłam do wnio­sku, że re­gu­lar­ne pod­da­wa­nie się tej przy­jem­no­ści do­sko­na­le spraw­dza się jako spo­sób na za­cho­wa­nie zdro­wia - tak fi­zycz­ne­go, jak psy­chicz­ne­go.

Oka­zu­je się, że moje po­glą­dy po­twier­dza cała gama badań na­uko­wych. - Wiemy już bez wąt­pli­wo­ści, że masaż to nie tylko przy­jem­ność - mówi Tif­fa­ny Field, dy­rek­tor Touch Re­se­arch In­sti­tu­te na wy­dzia­le me­dycz­nym Uni­ver­si­ty of Miami. - Masaż ma bez­po­śred­ni wpływ na nasze zdro­wie na po­zio­mie nie tylko psy­cho­lo­gicz­nym, ale także fi­zjo­lo­gicz­nym i bio­che­micz­nym.

Dr Field prze­pro­wa­dzi­ła łącz­nie ponad 100 róż­nych badań, w któ­rych wy­ka­za­ła, że masaż wpły­wa po­zy­tyw­nie na stan zdro­wia osób cier­pią­cych na de­pre­sję i stany lę­ko­we, po­pra­wia sen, zmniej­sza po­ziom hor­mo­nów stre­su w or­ga­ni­zmie, zwięk­sza od­por­ność i po­ma­ga zwal­czać ból.

- Mamy do­sta­tecz­nie dużo da­nych, aby jed­no­znacz­nie stwier­dzić, że masaż na­praw­dę po­ma­ga, zwłasz­cza w przy­pad­ku bólów ple­ców - po­twier­dza Jo­se­phi­ne Briggs, sze­fo­wa Na­tio­nal Cen­ter for Com­ple­men­ta­ry and Al­ter­na­ti­ve Me­di­ci­ne (NCCAM) dzia­ła­ją­ce­go przy ame­ry­kań­skich Na­ro­do­wych In­sty­tu­tach Zdro­wia (Na­tio­nal In­sti­tu­tes of He­alth, NIH).

Briggs przy­ta­cza mię­dzy in­ny­mi ba­da­nia opu­bli­ko­wa­ne w tym roku w in­ter­ne­to­wym ma­ga­zy­nie na­uko­wym PLoS One - ich au­to­rzy wy­ka­za­li, że pa­cjen­ci cier­pią­cy na reu­ma­to­idal­ne za­pa­le­nie sta­wów ko­la­no­wych, któ­rzy pod­da­wa­ni byli raz na ty­dzień go­dzin­nej sesji ma­sa­żu szwedz­kie­go (po­pu­lar­nej formy ła­god­ne­go ma­sa­żu, obej­mu­ją­cej ugnia­ta­nie, uci­ska­nie i kle­pa­nie mię­śni) do­świad­czy­li zna­czą­cej re­duk­cji bólu i zwięk­sze­nia ru­cho­mo­ści cho­rych sta­wów. Co wię­cej, skut­ki ta­kiej te­ra­pii utrzy­my­wa­ły się także po jej za­koń­cze­niu.

Na­ukow­cy do­pie­ro za­czy­na­ją wy­ja­śniać zło­żo­ne me­cha­ni­zmy sto­ją­ce za do­bro­czyn­nym dzia­ła­niem ma­sa­żu. Opu­bli­ko­wa­ne w tym roku ba­da­nia wy­ka­za­ły na przy­kład, że jeśli po bar­dzo in­ten­syw­nym tre­nin­gu - aż do zu­peł­ne­go wy­czer­pa­nia - spor­tow­cy tra­fią w ręce ma­sa­ży­stów, to masaż po­wo­du­je zmniej­sze­nie wy­dzie­la­nia cy­to­kin, czyli sub­stan­cji od­gry­wa­ją­cych istot­ną rolę w po­wsta­wa­niu sta­nów za­pal­nych. Co wię­cej, masaż przy­spie­sza w ta­kiej sy­tu­acji re­ge­ne­ra­cję uszko­dzo­nych ko­mó­rek.

- Wy­ni­ki tych badań su­ge­ru­ją, że bar­dzo in­ten­syw­ny tre­ning może sty­mu­lo­wać po­wsta­wa­nie sta­nów za­pal­nych - ko­men­tu­je dr Briggs, która jest współ­au­tor­ką badań. - Wszy­scy wiemy, że jeśli jed­ne­go dnia prze­sa­dzi­my z in­ten­syw­nym bie­ga­niem, to na­za­jutrz bolą nas mię­śnie. A teraz oka­zu­je się, że masaż może zmi­ni­ma­li­zo­wać ten pro­blem. Cho­dzi za­pew­ne za­rów­no o ma­ni­pu­la­cję sa­my­mi włók­na­mi mię­śnio­wy­mi, jak o zwięk­sza­nie do­pły­wu krwi do mię­śni.

Ale eks­per­ci pod­kre­śla­ją, że masaż nie jest tylko fi­zycz­nym do­świad­cze­niem. - Uwa­ża­my, że masaż to te­ra­pia za­rów­no ciała, jak umy­słu - pod­kre­śla Briggs. - Je­ste­śmy pewni, że dzia­ła on nie tylko na po­zio­mie fi­zycz­nym. Kon­takt z dru­gim czło­wie­kiem dzia­ła uspo­ka­ja­ją­co i roz­luź­nia­ją­co, po­pra­wia na­strój i cały stan emo­cjo­nal­ny, co z kolei wpły­wa na re­ak­cję or­ga­ni­zmu na ból i stres. Od­dzie­le­nie od sie­bie tych dwóch po­zio­mów w wy­ni­kach kon­kret­nych badań może być bar­dzo trud­ne.

- Kiedy małe dziec­ko za­czy­na pła­kać, więk­szość matek pod­no­si je, przy­tu­la i de­li­kat­nie po­kle­pu­je po ple­cach - mówi Re­be­kah Owens, in­struk­tor­ka w za­kła­dzie me­dy­cy­ny in­te­gra­cyj­nej na wy­dzia­le me­dycz­nym Uni­ver­si­ty of Ma­ry­land. - To in­tu­icyj­ne, in­stynk­tow­ne za­cho­wa­nie: każdy czło­wiek chce i po­trze­bu­je do­ty­ku.

Owens uważa, że to szcze­gól­nie ważne w dzi­siej­szym świe­cie, gdzie lu­dzie coraz czę­ściej ko­mu­ni­ku­ją się wy­łącz­nie za po­śred­nic­twem naj­now­szych tech­no­lo­gii. - Za­miast przy­tu­lić się czy po­kle­pać po ple­cach na po­wi­ta­nie, kli­ka­my "Lubię to" na Fa­ce­bo­oku - tłu­ma­czy. - Więk­szo­ści z nas bra­ku­je do­ty­ku. Masaż po­pra­wia sa­mo­po­czu­cie, wy­ci­sza, za­spo­ka­ja tę we­wnętrz­ną po­trze­bę. Po­ka­zu­je, że ktoś się o nas trosz­czy, że komuś za­le­ży, aby­śmy po­czu­li się le­piej. To po­tęż­na siła.

- Klu­czem do opty­mal­nych ko­rzy­ści pły­ną­cych z ma­sa­żu jest wła­ści­wa siła na­ci­sku - mówi Tif­fa­ny Field. - Ma­su­jąc, sty­mu­lu­je­my re­cep­to­ry do­ty­ku znaj­du­ją­ce się pod skórą, co z kolei po­wo­du­je zwięk­sze­nie ak­tyw­no­ści nerwu błęd­ne­go, naj­dłuż­sze­go z ner­wów czasz­ko­wych, wy­pro­wa­dzo­ne­go bez­po­śred­nio z mózgu. To daje wiele po­zy­tyw­nych skut­ków, ta­kich jak ob­ni­że­nie tętna i ci­śnie­nia krwi, wzmoc­nie­nie dzia­ła­nia ukła­du od­por­no­ścio­we­go czy re­duk­cję po­zio­mu hor­mo­nów stre­su. Wiemy, że naj­ko­rzyst­niej­sza jest umiar­ko­wa­na siła na­ci­sku. Zbyt słaby masaż po­wo­du­je ła­skot­ki, co dzia­ła po­bu­dza­ją­co.

Warto pa­mię­tać, że masaż nie musi boleć, aby być sku­tecz­nym. - Jedne z naj­now­szych badań wy­ka­za­ły, że kom­bi­na­cja do­ty­ku i ma­ni­pu­lo­wa­nia tkan­ka­mi mięk­ki­mi re­du­ko­wa­ła ból w dole ple­ców rów­nie sku­tecz­nie w przy­pad­ku ła­god­ne­go ma­sa­żu szwedz­kie­go i znacz­nie moc­niej­sze­go ma­sa­żu struk­tu­ral­ne­go - tłu­ma­czy dr Briggs.

- Nie­któ­rzy lu­dzie po­trze­bu­ją ta­kie­go głę­bo­kie­go ma­sa­żu, ale nawet wtedy nie cho­dzi o wci­ska­nie pal­ców w mię­śnie, tylko o moc­niej­szy na­cisk - do­da­je Re­be­kah Owens. - Masaż tka­nek głę­bo­kich może oczy­wi­ście być nieco bo­le­sny, zwłasz­cza jeśli mię­śnie nie zo­sta­ną wcze­śniej od­po­wied­nio roz­grza­ne.

Dziś z ma­sa­żu można sko­rzy­stać w wielu miej­scach: w cen­trach fi­zy­ko­te­ra­pii, ośrod­kach spa, a nawet w ga­bi­ne­tach ma­sa­żu w wielu cen­trach han­dlo­wych. Ale nie­za­leż­nie od wy­bo­ru miej­sca i tech­ni­ki ma­sa­żu za­wsze warto spraw­dzić, czy ma­sa­ży­sta jest do­świad­czo­ny i czy ma od­po­wied­nie li­cen­cje i cer­ty­fi­ka­ty. Jeśli chce­my w ten spo­sób po­ra­dzić sobie z kon­kret­nym pro­ble­mem zdro­wot­nym, warto naj­pierw za­py­tać o po­ra­dę le­ka­rza i po­stę­po­wać zgod­nie z jego wska­zów­ka­mi.

Na szczę­ście masaż ma bar­dzo nie­wie­le "złych stron" - naj­gor­sze, co może nas spo­tkać, to chwi­lo­wy ból czy uczu­cie dys­kom­for­tu, kilka siń­ców albo nie­wiel­ka re­ak­cja aler­gicz­na na uży­wa­ny przez ma­sa­ży­stę ole­jek. No i, oczy­wi­ście, kosz­ty, które by­wa­ją znacz­ne.

- Masaż ma do­sko­na­łą re­la­cję ko­rzy­ści do ry­zy­ka - ko­men­tu­je dr Briggs. - Jasne, zda­rza się, że ma­sa­ży­sta na­ci­śnie zbyt mocno, ale ge­ne­ral­nie uważa się to za bar­dzo bez­piecz­ną tech­ni­kę te­ra­peu­tycz­ną.

Czy to nie brzmi jak do­sko­na­łe uspra­wie­dli­wie­nie dla za­fun­do­wa­nia sobie chwi­li przy­jem­no­ści? Muszę po­ka­zać ten ar­ty­kuł mo­je­mu mę­żo­wi, żeby nie pro­te­sto­wał, kiedy znowu po­pro­szę go o wy­ma­so­wa­nie mi ple­ców.

Autor: Carolyn Butler
Źródło: The Washington Post
 
     
Linki sponsorowane
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB