Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Wpływ ruchu i masażu na ból kręgosłupa w czasie ciazy
Autor Wiadomość
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2012-12-24, 18:43   Wpływ ruchu i masażu na ból kręgosłupa w czasie ciazy

Podczas dziewięciomiesięcznej ciąży ciało kobiety przechodzi szereg zmian hormonalnych i anatomicznych. Wiele z tych zmian wywołuje bądź sprzyja powstawaniu dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego oraz powoduje zmianę rozkładu obciążenia i mechaniki ciała.

Jednym z najbardziej problemowych przypadłości są dolegliwości bólowe kręgosłupa. Aż 70% kobiet w wieku rozrodczym zgłasza ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej. W badaniu przeprowadzonym przez Stapletona i wsp. problem ten w czasie przebiegu ciąży występuje u ok. 80% kobiet, przy czym jedna trzecia z nich oświadcza, że ból ten stanowi dla nich znaczący problem. Ból kręgosłupa utrudnia codzienne funkcjonowanie, sen, opiekę nad domem i dziećmi oraz odpowiada za duży odsetek rezygnacji z pracy w czasie ciąży.

Nadprogramowy ciężar ciała spowodowany wzrostem macicy i rozwojem dziecka przekształca dynamikę postawy, zwiększając tym samym naturalne krzywizny kręgosłupa.
Przy prawidłowej postawie dziecko jest podtrzymywane przez kostną budowę miednicy i przysunięte do kręgosłupa, dzięki czemu ciężar ciała jest właściwie przenoszony z kręgosłupa na biodra, a następnie na nogi, stopy i podłoże. Zła postawa podczas ciąży powoduje niepoprawne przenoszenie ciężaru ciała z kręgosłupa przez kończyny dolne na podłoże, powodując gromadzenie się go w ciele. Konsekwencją tego będzie akumulacja napięcia mięśniowego w miejscach, gdzie będzie występowało największe przeciążenie.

Zmiany postawy mające na celu zbilansowanie przesunięcia środka ciężkości, takie jak odchylenie górnej części tułowia ku tyłowi, prowadzą do zwiększonego przodopochylenia mie­d­­nicy i obniżenia macicy.

Powoduje to, iż ciężar brzucha zostaje patologicznie przesunięty ku przodowi. Staje się to przyczyną powstania nadmiernej lordozy, zwiększając naturalne wygięcie krzywizn kręgosłupa, co w rezultacie zwiększa ramię siły przyłożone do odcinka lędźwiowego kręgosłupa i intensyfikuje napięcie mięśni przykręgosłupowych i powłoki brzusznej.

Rozwijające się dziecko powoduje również, że mięśnie brzucha ulegają rozciągnięciu, dostosowując się do rosnącej macicy. Sabino i wsp. w swoich badaniach wykazali, iż wskutek rozciągnięcia mięśnie brzucha wiotczeją, tracąc tym samym swą zdolność do utrzymywania prawidłowej postawy ciała, co powoduje, że dolna część kręgosłupa jest głównym elementem podtrzymującym narastający ciężar tułowia, a równowaga statyczno-dynamiczna ulega zaburzeniu.

W późnym okresie ciąży dziecko, powoli przygotowując się do opuszczenia macicy, instynktownie układa się główką w dół i zajmuje obszar miednicy. Może to być powodem uciskania na kość krzyżową, a tym samym na nerw kulszowy i dawać objawy rwy kulszowej. Jednak nie tylko ułożenie dziecka w łonie matki może być przyczyną powstawania takiej patologii.

Rodacki i wsp. wykazali, iż podczas ciąży krążki międzykręgowe odpowiadają na zwiększone obciążenie szczytowe poprzez zmniejszenie ilości zawartego w nich płynu, co skutkuje zmniejszeniem wysokości i generalną kompresją kręgosłupa. Powoduje to zaburzenie amortyzacji kręgosłupa i nadmiernej eksploatacji, zwiększając ryzyko uszkodzeń i przeciążeń. Rwa kulszowa, spowodowana przez przepuklinę jądra miażdżystego lub wypadanie krążka międzykręgowego, może być właśnie przykładem takiej eksploatacji.

Cel pracy

Celem niniejszej pracy było porównanie, czy dodatkowe zabiegi masażu wraz z aktywnością ruchową są skuteczniejsze niż sama aktywność ruchowa w walce z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa u kobiet w ciąży.

Materiał i metody

Badaniami objęto grupę 85 kobiet będących w ciąży w wieku 21–41 lat. Wszystkie badane uczęszczały na zajęcia przedporodowe prowadzone przez Szkoły Rodzenia i Ośrodki Sportowo-Rekreacyjne na terenie całej Polski, dodatkowo część kobiet uczęszczała na zabiegi masażu.

Do badania włączono tylko kobiety z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Kobiety po­dzielono na dwie grupy, a kryterium podziału było uczęszczanie na dodatkowe zabiegi masażu:

 grupę A stanowiło 39 kobiet, które uczęszczały tylko na zajęcia aktywności ruchowej,

 grupę B stanowiło 46 kobiet, które uczęszczały na zajęcia z aktywności ruchowej i dodatkowo były poddawane zabiegom masażu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Badane kobiety znajdowały się w różnych fazach ciąży. Największy procent stanowiły panie będące w 7. (37,6%) i 8. (28,2%) miesiącu ciąży. Rodzaj wykonywanej pracy, aktywność zawodową oraz powód rezygnacji z pracy w trakcie trwania ciąży zebrano w tabeli 1.

W grupie B najwięcej było kobiet, które przygotowywały się do ciąży, ćwicząc oraz zdrowo się odżywiając (20%) lub tylko odżywiając się zdrowo i przyjmując suplementy (23,5%).

Mniejsza liczba kobiet z grupy A, ale nieróżniąca się statystycznie od grupy B, również przygotowywała się do ciąży, jednak większość z nich ograniczyła się do zdrowego odżywiania i przyjmowania suplementów (18,8%).

W obu grupach w okresie poprzedzającym ciążę część kobiet miała sporadyczne bóle okolicy lędźwiowo--krzyżowej: w grupie A – 22,4%, w grupie B – 28,2%. Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego po­ja­wiały się w różnych okresach ciąży. Najwięcej kobiet zgłosiło ten problem ok. 20. tygodnia ciąży (w grupie A – 8,2%, w grupie B – 7,1%).

Stopień ograniczenia funkcjonowania spowodowanego bólem kręgosłupa przed ciążą i w jej trakcie był podobny w obu grupach (tab. 2).

Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego zarówno w grupie A (20%), jak i B (29,4%) najbardziej odczuwalne było wieczorem. Na drugim miejscu w obu grupach po 14,1% kobiet odczuwało bóle przez cały dzień. Pozycje, w których ból kręgosłupa był najbardziej odczuwalny, w obu grupach różniły się nieznacznie. Najbardziej obciążającą pozycją dla kręgosłupa okazała się pozycja siedząca – w grupie A dla 22,4%, w grupie B dla 28,2% kobiet. Na drugim miejscu sklasyfikowano pozycję stojącą (grupa A –17,6%, grupa B – 21,2%).

Największe dolegliwości bólowe w grupie A (u 12,9% kobiet) i B (u 22,4% kobiet) dotyczyły kręgosłupa i mięśni przykręgosłupowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. W nieco mniejszym stopniu w grupie A (11,8%) niż B (8,2%), jakkolwiek również w znaczącym, występowały dolegliwości dające objawy ucisku na nerw kulszowy, gdzie występował ból kręgosłupa i mięśni przykręgosłupowych, promieniując do pośladków.

Program badań

Systematyczność i intensywność programów zajęć były dobierane przez same kobiety, jak również przez Ośrodki Sportowo-Rekreacyjne lub Szkoły Rodzenia, które kierowały się obecnym stanem zdrowia kobiet i ich samopoczuciem, a także trymestrem ciąży, w którym obecnie się znajdowały.

Zabiegi masażu w jednej z grup były stosowane w różnych odstępach czasowych i liczbach zabiegów w se­riach, kobiety same decydowały o częstości i liczbie zabiegów. Rozkład tych czynników zebrano w tabeli 3.

Kobiety w trakcie ciąży i uczęszczania na zabiegi masażu oraz zajęcia z aktywności fizycznej otrzymały do wypełnienia ankietę, która została opracowana przez autorki niniejszej pracy.

Ankieta składała się z 33 pytań, z czego 5 pytań miało charakter otwarty, a 28 stanowiły pytania zamknięte, w których autorki zasugerowały odpowiedzi, a możliwość wyboru którejś z nich była jednokrotna.

Wypełnienie ankiety, a tym samym wzięcie udziału w przeprowadzanym badaniu, było możliwe w dwojaki sposób. Część kobiet wypełniała ankietę w formie elektronicznej, która została umieszczona na stronie internetowej specjalnie stworzonej do tego celu. Druga część kobiet wypełniała ankietę w domu, po osobistym otrzymaniu formularza.

Analiza statystyczna

Dane zostały przedstawione w po­s­taci odchylenia standardowego, różnice uznano za istotne dla p < 0,05. Zmiany ocenianych aspektów pomiędzy grupami A i B oceniono testem t-Stu­denta. Dodatkowo użyto testu U Manna- -Whitneya albo Kołomogorowa-Smirnowa. Skonstruowano również odpowiednie tabele dwudzielcze oraz przeprowadzono test 2.

Oprócz tego wykonano analizę korelacyjną w obrębie każdej z grup, a także dla obu grup łącznie. Użyto do tego celu współczynnika korelacji liniowej r Pearsona.

Wyniki

Zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego wskutek aplikacji masażu i aktywności fizycznej wystąpiło w obu badanych grupach. Nie stwierdzono statystycznie znaczących różnic pomiędzy obiema grupami, ponieważ w obu pod wpły­wem ćwiczeń nastąpiła znaczna poprawa w redukcji bólu. Ból zanikał już w trakcie trwania zajęć bądź też zaraz po ich ukończeniu.

Z obserwacji spadku intensywności odczuć bólowych po zastosowaniu masażu oko­licy lędźwiowo-krzyżowej można zaobserwować, że masaż jest o 20,1% skuteczniejszy w natychmiastowym przyniesieniu ulgi. Wykazano to w analizie statystycznej – w grupie z masażem powiązania istotne statystycznie występowały pomiędzy szybkością a długością remisji bólu po ćwiczeniach. Może to być przyczyną stosowania dodatkowego zabiegu masażu. Zestawienie tych wyników umieszczono na rycinie 1.

Długość remisji bólu jest kolejnym czynnikiem, który podlegał analizie wyników.
W obu grupach po aktywności fizycznej rozkład danych ukazujących czas ustąpienia dolegliwości bólowych był zbliżony. Zabiegi masażu okazały się skuteczniejsze o 16,8% w najdłuższym okresie remisji bólu (ryc. 2.).

Wykonując analizę statystyczną danej grupy, wykazano związek pomiędzy długością remisji bólu po ćwiczeniach a długością remisji bólu po masażu. Można więc wywnioskować, że dodatkowe zabiegi masażu mogą przyczyniać się do tempa, w jakim dochodzi do zmniejszania intensywności bólu.

Znaczna zmiana samopoczucia na lepsze po zabiegach masażu u kobiet była o 10,4% większa niż aktywność ruchowa w obu grupach (ryc. 3.). Uczucie relaksu i odprężenia po masażu osiągnęło wartość 100%, natomiast przy aktywności ruchowej w obu grupach łącznie wyniosło 87% (ryc. 4.). Ponadto analiza statystyczna wykazała związek w grupie z masażem pomiędzy szybkością redukcji bólu a samopoczuciem kobiet po ćwiczeniach (p < 0,007).

Dyskusja

Występowanie dolegliwości bólowych przed zajściem w ciążę w obu grupach badanych razem zgłaszało 63,5% kobiet, z czego 43,5% oceniło intensywność tych dolegliwości jako umiarkowaną, a 4,7% uznało je za bardzo ograniczające aktywność dnia codziennego. Średni czas wystąpienia dolegliwości bólowych oszacowano na 15,3% w 20. tygodniu ciąży.

Stopień znacznego ograniczenia aktywności w czynnościach dnia codziennego podczas ciąży w obu grupach łącznie wyniósł 14,1%, dolegliwość bólową nieznacznie ograniczającą aktywność sygnalizowało 71,8%, podczas gdy bólów mało intensywnych doświadczyło 14,1%.

Różnice wyników wszystkich przedstawionych czynników nie były istotne statystycznie, jeśli porównać ze sobą obie grupy. W grupie A różnice wyników istotne statystycznie wynikały z korelacji pomiędzy tygodniem, w którym pojawiły się dolegliwości bólowe, a intensywnością bólu i ograniczenia w życiu codziennym w czasie trwania ciąży.

Wykazano, że im wcześniej pojawiają się dolegliwości, tym sprawność ruchowa w trakcie trwania ciąży maleje, a intensywność bólu wzrasta.

Podobne wyniki dotyczące ograniczenia w funkcjonowaniu codziennym przez dolegliwości bólowe otrzymali Stapleton i wsp. – 61,8% kobiet z badania zgłaszało ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego, określając go jako co najmniej umiarkowanie ciężki, a 9% była zupełnie ograniczona ruchowo z powodu bólu. Zbieżne wyniki uzyskali również Sabino i wsp. – problem bólów okolicy lędźwiowo-krzyżowej dotyczył 50–80% kobiet w ciąży.

W badaniu przeprowadzonym przez Mogren i Pohjanen można zauważyć podobieństwa dotyczące czasu, w którym rozpoczęły się dolegliwości. Autorzy badania wykazali, że ból zazwyczaj rozpoczyna się pomiędzy 5. a 7. miesiącem ciąży, a średni czas trwania ciąży w chwili rozpoczęcia dolegliwości bólowych wynosił 22,1 tygodnia.

W analizie własnej największa intensywność dolegliwości bólowych w ciągu doby wystąpiła wieczorem (u 49,4% kobiet), w drugiej kolejności kobiety (28,2%) określały, że dolegliwości bólowe w sposób jednostajny są odczuwalne przez cały dzień. Największa liczba kobiet (50,6%) stwierdziła, że najbardziej ból jest odczuwalny w pozycji siedzącej oraz stojącej (38,8%).

Topografia dolegliwości bólowych wskazywała, że największą intensywność bólu kobiety odczuwają na samym kręgosłupie lędźwiowym i mięśniach przykręgosłupowych tegoż odcinka (35,3%).

Wysoką pozycję zajęła również odpowiedź wskazująca, że ból pojawia się zarówno w strukturach kręgosłupa, jak i tkankach miękkich odcinka lędźwiowego z promieniowaniem bólu na pośladki (20%). W obliczeniach statystycznych nie wykryto istotnych statystycznie różnic, porównując obie grupy pod względem intensywności bólu, jego lokalizacji i pory dnia, w której występuje.

Jednak analizując wyniki, można potwierdzić, że charakter występowania dolegliwości w ciągu doby pokrywa się z wykazanym w badaniach innych autorów. Jedna trzecia pacjentek w badaniu przeprowadzonym przez Mogren zgłaszała narastanie bólu w miarę trwania dnia, podczas gdy kolejne 30% podawało, że ból nasila się wieczorem i przeszkadza w zasypianiu.

Zmiana postawy ciała u kobiet w ciąży i zła mechanika przenoszenia obciążenia powodują stałe dolegliwości bólowe, które zmuszają niektóre kobiety do rezygnacji z pracy. Uzyskane wyniki wykazały, że 67,1% kobiet zrezygnowało z pracy. Najczęs­tszym powodem podjęcia tej decyzji było złe samopoczucie (w przy­padku 24,7% kobiet) oraz charakter pracy (w przypadku 24,7% ko­biet), niepozwalający na dalsze jej wykonywanie.

Wyniki otrzymane przez autorki w zestawieniu z uzyskanymi przez Kihlstrand i wsp. oraz Sabino i wsp. potwierdziły fakt, że zwolnienia z pracy w trakcie trwania ciąży są w dużej mierze spowodowane złym stanem zdrowotnym, który objawia się właś­nie dolegliwościami bólowymi odcinka lędź­wiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Około 10% kobiet zgłasza, że dolegliwości nie pozwalają im pracować, a 80%, że utrudnia im to codzienne funkcjonowanie, w tym wykonywanie prac domowych czy zajmowanie się dziećmi. Norén i wsp. zgłosili, że bóle pleców są główną przyczyną absencji chorobowej w pracy w trakcie ciąży w krajach skandynawskich.

Również Oskard i wsp. wykazali w swoich badaniach, że 67% kobiet ciężarnych doświadcza bólów pleców w czasie trwania ciąży. Ich badania wskazują, że jest to najczęstszym powodem zwolnienia z pracy, 21% kobiet pozostawało przeciętnie przez 7,5 tygodnia na zwolnieniu z powodu złego samopoczucia.

W przeprowadzonym badaniu kobiety ciężarne uczęszczały na zajęcia z aktywności ruchowej. W obu grupach najwięcej kobiet (72,9%) zdecydowało się na zajęcia przeprowadzane w szkołach rodzenia. Mniejsza liczba kobiet decydowała się na aktywność fizyczną w formie spacerów (14,4%) czy pływania (8,2%). Największy odsetek stanowiły kobiety ćwiczące codziennie – 42,4%, ćwiczące 1–2 razy w tygodniu – 30,6%, natomiast odsetek tych, które ćwiczyły 3–4 razy w tygodniu, wynosił 27,1%.

Długość trwania ćwiczeń największą wartość osiągnęła w przedziale 35–45 min i wynosiła ona 63,5%. Efekty ćwiczeń charakteryzujące się szybkością remisji dolegliwości bólowych określoną w czasie były najbardziej widoczne w 15 min po zakończeniu aktywności (44,7%). Natychmiastowy efekt redukcji bólu został natomiast osiągnięty u 34,1% kobiet.

Kolejnym aspektem charakteryzującym efektywność ćwiczeń był przedział czasowy, w którym efekt zmniejszenia intensywności dolegliwości się utrzymywał. W obu grupach spadek natężenia bólu utrzymywał się ponad 3 go­dz. (50,6%). W obu grupach stwierdzono znaczne polepszenie się samopoczucia badanych kobiet po wysiłku fizycznym.

Zmianę samopoczucia na znacznie lepsze stwierdziło 63,5% kobiet, a 87,1% zauważyło, że ruch daje im poczucie wyciszenia, relaksu i odskoczni od spraw życia codziennego. Nie stwierdzono statystycznie znaczących różnic pomiędzy obiema grupami, ponieważ w obu pod wpływem ćwiczeń nastąpiła znaczna poprawa w redukcji bólu, długości jego remisji oraz ogólnym samopoczuciu.

W grupie B wykazano natomiast powiązania istotne statystycznie pomiędzy szybkością redukcji bólu a samopoczuciem kobiety po ćwiczeniach oraz szybkością a długością remisji bólu. Może to być przyczyną stosowania dodatkowego zabiegu masażu, jednak konieczne są dalsze badania na ten temat.

Można zatem stwierdzić, że ćwiczenia wykonywane przez ciężarne kobiety są skutecznym sposobem na zmniejszenie intensywności dole- gliwości bólowych, jak również na poprawę samopoczucia i lepszy nastrój.

Takie same wyniki w swoich badaniach otrzymali Shim i wsp. Badanie oceniało intensywność bólów pleców, poziom stresu, intensywność i ograniczenie aktywności ruchowej. Wyniki badania pokazują, że program redukujący ból – specjalnie zaprogramo­wa­ny dla badania – okazał się skuteczny w zmniejszaniu intensywności bólów pleców kobiet ciężarnych. śred­nia intensywność bó­lu w grupie interwencyjnej była natomiast znacząco niższa niż w grupie kontrolnej.

Kolejne badanie przeprowadzone przez Mo/rkved i wsp. polegające na wykonywaniu zgodnie ze specjalnie zaprojektowanym programem ćwiczeń przez 60 min raz w tygodniu oraz codziennego treningu mięśni dna miednicy wykazało, że program ten okazał się skuteczny w zapobieganiu dolegliwości bólowych w czasie i po ciąży.

Pozytywne wyniki dotyczące wpływu ćwiczeń na zmianę natężenia bólu kręgosłupa w ciąży uzyskali również Garshasbi i wsp. Po 12-tygodniowym programie ćwiczeń zebrane wyniki wykazały w grupie ćwiczącej znaczny spadek intensywności bólu, natomiast w grupie kontrolnej jego wzrost.

Aż 90% kobiet z grupy ćwiczącej zadeklarowało, że chciałoby wykonywać podobne ćwiczenia w ko­lejnej ciąży oraz że będą polecały ćwiczenia innym kobietom w ciąży. Ostateczne wnioski dowodzą, że ćwi­czenia w drugim i na początku trzeciego trymestru mogą redukować nasilenie bólów kręgosłupa i zwiększać jego ruchomość.

Podsumowując wyniki i analizę informacji z literatury światowej, można wnioskować, że specjalnie skonstruowany trening może wspomóc ciężarną i uchronić ją przed dolegliwościami bólowymi ze strony kręgosłupa. Jednak musi być on wykonywany długo przed planowaną ciążą oraz dalej prowadzony w czasie jej trwania.

Jego nasilenie nie może przekraczać umiarkowanej intensywności. Dodatkowo musi się skupiać na najważniejszych czynnikach, tj. stabilizacji miednicy, kręgosłupa, wzmocnieniu mięśni grzbietu, brzucha i po­śladków.

Od dawna stosowano środki niefarmakologiczne zmniejszające ból przy porodzie. Pomimo doniesień, że wiele z tych metod redukuje ból, zwiększa zadowolenie kobiety ciężarnej i po­prawia inne wyniki położnicze, do­czekały się one jedynie niewielu wzmianek w literaturze medycznej.

W przeprowadzonym badaniu w grupie, w której zastosowano oprócz ćwiczeń zabiegi masażu, aż 97,8% kobiet stwierdziło, że masaż jest pomocny w niwelowaniu dolegliwości bólowych. Ponad połowa z nich (54,3%) oznajmiła, że redukcja intensywności bólu jest natychmiastowa, a 34,8% czuło poprawę po 15 min od zakończenia zabiegu.

Długość utrzymywania się redukcji dolegliwości bólowych powyżej 3 godz. dotyczyła 67,4% kobiet z tej grupy, 17,4% czuło poprawę 2–3 godz. po zabiegu. Skuteczność masażu ocenianą w aspekcie poprawy samopoczucia 73,9% kobiet określiło jako znaczną, 26,1% odczuło w niewielkim stopniu zmianę na lepsze. Nie było zaskoczeniem, że 100% kobiet z tej grupy oznajmiło, że masaż to metoda pozwalająca na odprężenie i zrelaksowanie całego organizmu.

Wykonując analizę statystyczną danej grupy, wykazano związek pomiędzy długością remisji bólu po ćwiczeniach a długością remisji bólu po masażu. Można więc wywnioskować, że do­dat­kowe zabiegi masażu mogą przyczyniać się do zwiększenia tempa, w jakim dochodzi do zmniejszania intensywności bólu.

W piśmiennictwie nie znaleziono badań dotyczących wpływu masażu na zmniejszanie lub eliminowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u kobiet w ciąży. Znaleziono natomiast doniesienia dotyczące wpływu masażu na odczucia bólu odcinka lędźwiowego podczas porodu.

W badaniach przeprowadzonych przez Simkin i wsp., Sommer i wsp. oraz Chang i wsp. większość kobiet utrzymywała, że dotyk lub masaż pomogły im w przebyciu porodu, łagodziły ból, sprawiły, że czuły się wygodnie, bezpiecznie, dodawały odwagi i poczucia akceptacji.

Interwencje w postaci dotyku i masażu nie doczekały się jeszcze wystarczających badań naukowych dotyczących korzyści i ryzyka stosowania masażu u kobiet w ciąży. Ze względu na dużą popularność masażu i obiecujące doniesienia dotyczące delikatnego dotyku metody te wymagają dalszych kontrolowanych badań, jako pomoc w opracowaniu wytycznych postępowania dla osób opiekujących się kobietami będącymi w ciąży.

Jasne jest, że część kobiet jest zadowolona z dotyku i masażu w czasie trwania ciąży oraz porodu, te proste techniki mogą redukować ból, lęk i napięcie mięśniowe oraz sprawić, że kobiety w ciąży będą mogły cieszyć się niedalekim macierzyństwem, a nie walczyć z dolegliwościami.

Przeprowadzone badanie dotyczące skuteczności niwelowania dolegliwości bólowych poprzez zastosowanie ćwiczeń i masażu jest badaniem wstępnym. Miało ono na celu sprawdzenie i ukazanie, w jakim stopniu problem bólów kręgosłupa kobiet w ciąży występuje w Polsce i czy pokrywa się ono z badaniami przeprowadzonymi w innych krajach.

Wyniki wykazały, że problem ten dotyczy dużego odsetka Polek, dlatego też planowany jest dalszy ciąg badań.

Wnioski

Zastosowanie aktywności fizycznej i zabiegów masażu przyniosło lepsze efekty w aspektach redukcji bólu, długości jego remisji oraz polepszenia samopoczucia kobiet w ciąży w porównaniu z kobietami, które uczestniczyły tylko w ćwiczeniach. Zastosowanie masażu wpłynęło ko­rzystniej na badane w ujęciu odprężenia i relaksu.

Joanna Chitryniewicz, Aleksandra Kulis
Ginekologia Praktycznia nr 2 (105)/2010; 17-22
 
     
Linki sponsorowane
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB