To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Artykuły o Fizjoterapii, Rehabilitacji - Kolano skoczka

massagewarsaw - 2014-03-31, 10:09
Temat postu: Kolano skoczka
Kolano skoczka jest schorzeniem, z którym boryka się nie jeden z Was, nawet o tym nie wiedząc.

„Kolano skoczka”- ina­czej mówiąc ten­di­no­pa­tia wię­za­dła rzepki– to zmiana przeciążeniowo-zwyrodnieniowa tego wię­za­dła, która jest rela­tyw­nie czę­stym powo­dem bólu przed­niego prze­działu stawu kolanowego.

Zazwy­czaj roz­po­czyna się tuż poni­żej rzepki i może w krót­kim cza­sie pro­wa­dzić do dege­ne­ra­cji wię­za­dła lub jego urwania.

Kolano skoczka jak sama nazwa wska­zuje, wystę­puje u osób aktyw­nych fizycz­nie i upra­wia­ją­cych dys­cy­pliny spor­towe, któ­rych nie­odzow­nym ele­men­tem jest wyskok. Bar­dzo czę­sto spo­tyka się je u koszy­ka­rzy, pił­ka­rzy ręcz­nych i noż­nych, łyż­wia­rzy figu­ro­wych i wielu innych.

Scho­rze­nie jest następ­stwem czę­sto powta­rza­nego prze­cią­że­nia apa­ratu wyprost­nego ( suma mikro­ura­zów). Mikro­uraz wię­za­dła powstaje zazwy­czaj w cza­sie lądo­wa­nia po wyskoku, kiedy nastę­puje jed­no­cza­sowe wydłu­ża­nie i skurcz mię­śnia czwo­ro­gło­wego ( obcią­ża­nie eks­cen­tryczne). Siła, jaka działa pod­czas takiej aktyw­no­ści na kolano prze­wyż­sza ponad dzie­się­cio­krot­nie cię­żar ciała zawodnika.

Przyczyny:

1.Powta­rzalne prze­cią­że­nia sportowe

2.Nie­pra­wi­dłowa bio­me­cha­nika koń­czyny dolnej

3.Osła­biona sta­bi­li­za­cja cen­tralne ( core stability)

4.Zabu­rzona rów­no­waga mie­sniowa koń­czyny dol­nej (wzmo­żone napię­cie mię­śni pod­udzia, wzmo­żone napię­cie mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda, wzmo­żone napię­cie mię­śni kulszowo-goleniowych)

Pacjenci z kola­nem skoczka odczu­wają ból w oko­licy wię­za­dła rzepki, naj­czę­ściej tuż poni­żej jego przy­czepu do rzepki. Z upły­wem czasu do bólu dołą­cza się stop­niowo uczu­cie sztyw­no­ści i obrzęku kolana.

Objawy:

1.Ból pod rzepką nasi­la­jący się pod­czas treningu

2.Ból pal­pa­cyjny

3.Ból pod­czas scho­dze­nia ze schodów

4.Uczu­cie” sła­bego, nie­pew­nego kolana”

5.Ból pod­czas pro­sto­wana kolana.

Z upły­wem czasu do bólu dołą­cza się stop­niowo uczu­cie sztyw­no­ści i obrzęku kolana.
Kolano skoczka zigno­ro­wane może dopro­wa­dzić do nie­od­wra­cal­nych zmian struk­tu­ral­nych, a nawet do zerwa­nia wię­za­dła rzepki. Cho­robę można podzie­lić na cztery stop­nie zaawansowania:

-Pierw­szy sto­pień, gdy ból wystę­puje tylko po aktyw­no­ści sportowej,

-Drugi sto­pień, gdy ból wystę­puje pod­czas aktyw­no­ści spor­to­wej, ale nie ogra­ni­cza moż­li­wo­ści zawod­nika ( z reguły ustę­puje po roz­grzewce), ale poja­wia się znowu po wysiłku

-Trzeci sto­pień to ból, który wystę­puje pod­czas aktyw­no­ści i mocno ogra­ni­cza moż­li­wo­ści spor­towe zawod­nika obni­ża­jąc jego efektywność,

-Czwarty sto­pień gdy wystę­puje nade­rwa­nie wię­za­dła, osła­bie­nie apa­ratu wyprost­nego a nawet może dojść do cał­ko­wi­tego zerwa­nia więzadła.

z fizjoinformator.pl

Anonymous - 2014-07-15, 09:21
Temat postu: Kolano skoczka
A czy to prawda, że na taki problem może pomóc terapia falą uderzeniową?
Kamilos - 2014-07-16, 09:56
Temat postu: Kolano skoczka
Tak, to prawda. Jest bardzo skuteczne, wystarczy 5-7 zbiegów i ból znika całkowicie. Niestety są one dosyć drogie (przeważnie 100zł, tylko na Bobrowieckiej 9 znalazłem zabiegi po 65zł)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group