To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Fizjoterapia informacje ogólne - Wstępne rozpoznanie udaru mózgu

administrator - 2012-08-29, 14:20
Temat postu: Wstępne rozpoznanie udaru mózgu
Niedawno tata mojej pacjentki zasłabł w przy­chodni kar­dio­lo­gicz­nej, skąd został prze­wie­ziony do szpi­tala. Diagnoza: udar mózgu.

Taka sytu­acja może przy­da­rzyć się przy każ­dym z Nas, np. w kinie, restau­ra­cji, skle­pie lub po pro­stu na chod­niku. Aby szybko roz­po­znać udar mózgu w warun­kach “polo­wych” należy popro­sić cho­rego o wyko­na­nie nastę­pu­ją­cych zdań:

1. uśmiech­nąć się
2. unieść obie ręce
3. wypo­wie­dzieć pro­ste zdanie
W przy­padku gdy osoba ma pro­blem z wyko­na­niem któ­re­goś z zadań należy natych­miast zadzwo­nić po karetkę: 999 lub z komórki 112.

Jest to wie­dza ogól­no­do­stępna. Uważam jed­nak, że są to infor­ma­cje, które należy jak naj­czę­ściej powta­rzać, aby utrwaliły się w świa­do­mo­ści społeczeństwa.

Źródło: neoreh.plPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group