To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Hyde Park forum ogólne - Tematyczny słownik Polsko - Łaciński

massagewarsaw - 2011-03-04, 07:13
Temat postu: Tematyczny słownik Polsko - Łaciński
rowniez nazwy angielskie sa bardzo podobne lub identyczne

Kości - ossa

obojczyk - clavicula
łopatka - scapula
kość ramienna - humerus
kość łokciowa - ulna
kość promieniowa - radius
kość łódeczkowata - os scaphoideum
kość księżycowata - os lunatum
kość trójgraniasta - os triquetrum
kość grochowata - os pisiforme
kość czworoboczna większa - os trapezium
kość czworoboczna mniejsza - os trapezoideum
kość główkowata - os capitatum
kość haczykowata - os hamatum
paliczki - phalanx
trzeszczki - ossa sesamoidea
kość miednicza - os coxae
kość biodrowa - os ilium
kość kulszowa - os ischii
kość łonowa - os pubis
kość udowa - femur
kość piszczelowa - tibia
rzepka - patella
kość strzałkowa - fibula
kość skokowa - talus
kość piętowa - calcaneus
kość łódkowata - os naviculare
kość sześcienna - os cuboideum
kość śródstopia - ossa metatarsi
kręgi - vertebrae
kręgi szyjne - vertebrae cervicalis
kręgi piersiowe - vertebrae thoracicae
kręgi lędźwiowe - vertebrae lumbales
kręg szczytowy - atlas
kręg obrotowy - axis
kość krzyżowa - os sacrum
kość guziczna - os coccygis
żebara - costae
mostek - sternum
kość czołowa - os frontale
kość ciemieniowa - os parietale
kość potyliczna - os occipitale
kość klinowa - os sphenoidale
kość skroniowa - os temporale
kość nosowa - os nasale
kość jarzmowa - os zygomaticum
szczęka - maxilla
kość łzowa - os lacrimale
małżowina nosowa dolna - concha nasalis inferior
kość podniebienna - os palatinum
kość sitowa - os ethmoidale
lemiesz - vomer
żuchwa - mandibula
młoteczek - malleus
kowadełko - incus
strzemiączko - stapes
kość gnykowa - os hyoideum

Mięśnie kończyny górnej - muscularis membri superioris

mięsień czworoboczny grzbietu - m. trapezius
mięsień równoległoboczny - m. rhomboideus
mięsień dźwigacz łopatki - m. levator scapulae
mięsień zębaty przedni - m. serratus anterior
mięsień piersiowy mniejszy - m. pectoralis minor
mięsień podobojczykowy - m. subclabius
mięsień naramienny - m. deltoideus
mięsień piersiowy większy - m.pectoralis major
mięsień najszerszy grzbietu - m. latissimus dorsi
mięsień obły większy - m. teres major
mięsień podłopatkowy - m. subscapularis
mięsień nadgrzebieniowy - m. supraspinatus
mięsień podgrzebieniowy - m. infraspinatus
mięsień obły mniejszy - m. teres minor
mięsień kruczo-ramienny - m. coracobrachialis
mięsień dwugłowy ramienia - m. biceps brachii
mięsień trójgłowy ramienia - m. triceps brachii
mięsień ramienny - m. brachialis
mięsień ramienno-promieniowy - m. brachioradialis
mięsień łokciowy - m. anconeus
mięsień odwracacz przedramienia - m. supinator
mięsień nawrotny obły - m. pronator teres
mięsień nawrotny czworoboczny - m. pronator quadratus
mięsień zginacz promienowy nadgarstka - m. flexor carpii radialis
mięsień zginacz łokciowy nadgarstka - m. flexor carpi ulnaris
mięsień dłoniowy długi - m. palmaris longus
mięsień zginacz powierzchowny palców - m. flexor digitorum superficialis
mięsień zginacz głęboki palców - m. flexor digitorum profundus
mięsień zginacz długi kciuka - m. flexor pollicis longus
mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka - m. extensor carpi radialis longus
mięsień prostownik promieniowy kródki nadgarstka - m. extensor carpi radialis brevis
mięsień prostownik palców - m. extensor digitorum
mięsień odwodziciel długi kciuka - m. abductor pollicis longus
mięsień prostownik wskaziciela - m. extensor indicis
mięsień prostownik palców - m. extensor digitorum
mięsień prostownik wskaziciela - m. extensor indicis
mięsień prostownik palca małego - m. extensor digiti minimi

Mięśnie kończyny dolnej - muscularis membri inferioris

mięsień biodrowo-lędźwiowy - m. iliopsoas
mięsień lędźwiowy większy - m. psoas major
mięsień biodrowy - m. iliacus
mięsień pośladkowy wielki - m. gluteus maximus
mięsień pośladkowy średni - m. gluteus medius
mięsień pośladkowy mały - m. gluteus minimus
mięsień naprężacz powięzi szerokiej - m. tensor fasciae latae
mięsień gruszkowaty - m. piriformis
mięsień zasłaniacz wewnętrzny - m. obturatorius internus
mięsień bliźniaczy - m. gemellus
mięsień czworoboczny uda - m. quadratus femoris
mięsień grzebieniowy - m. pectineus
mięsień zasłaniacz zewnętrzny - m. obturatiorus externus
mięsień przywodziciel długi - m. adductor longus
mięsień przywodziciel kródki - m. adductor brevis
mięsień przywodziciel wielki - m. adductor magnus
mięsień smukły - m. gracilis
mięsień prosty uda - m. rectus femoris
mięsień krawiecki - m. sartorius
mięsień dwugłowy uda - m. biceps femoris
mięsień półścięgnisty - m. semitendinosus
mięsień półbłoniasty - m. semimembranosus
mięsień podkolanowy - m. popliteus
mięsień smukły - m. gracilis
mięsień brzuchaty łydki - m. gastrocnemius
mięsień podeszwowy - m. plantaris
mięsień piszczelowy przedni - m. tibialis anterior
mięsień prostownik długi palucha - m. extensor hallucis longus
mięsień prostownik długi palców - m. extensor digitorum longus
mięsień mięsień trójgłowy łydki - m. triceps surae
mięsień płaszczkowaty - m. soleus
mięsień piszczelowy tylny - m. tibialis posterior
mięsień zginacz długi palców - m. flecor digitorum longus
mięsień zginacz długi palucha - m. flecor hallucis longus
mięsień strzałkowy długi - m. peroneus longus
mięsień strzałkowy kródki - m. peroneus brevis
mięsień prostownik kródki palców - m. extensor digitorum brevis
mięsień prostownik kródki palucha - m. extensor hallucis brevis
mięsień odwodziciel palucha - m. abductor hallucis
mięsień zginacz kródki palucha - m.flexor hallucis brevis
mięsień przywodziciel palucha - m. adductor hallucis
mięsień zginacz kródki palców - m. flexor digitorum brevis
mięsień czworoboczny podeszwowy - m. quadratus plantae
mięśnie glistowate - mm. lumbricales
mięśeie międzykostne grzbietowe - mm. interossei dorsales
mięśnie międzykostne podeszwowe - mm. interossei plantares
mięsień odwodziciel palca małego - m. abductor digiti minimi
mięsień zginacz kródki palca małego - m. flexor digiti minimi brevis
mięsień przeciwwstawiacz palca małego - m. opponens digiti minimi

Mięśnie szkieletu osiowego - muscularis skeleton axiale

mięsień prostownik grzbietu - m.erector spinae
mięsień płatowaty głowy i szyi - m. splenius capitis et cervicis
mięsień krzyżowo-grzbietowy - m. sacrospinalis
mięsień najdłuższy - m. longissimus
mięsień biodrowo-żebrowy - m. iliocostalis
mięśnie międzypoprzeczne - mm. intertransversarii
mięsień kolcowy - m. spinalis
mięsień poprzeczno-kolcowy - m. transversospinalis
mięsień półkolcowy - m. semispinalis
mięsień wielodzielny - m. multifidus
mięśnie skręcające - mm. rotatores
mięśnie międzykolcowe - mm. interspinales
mięsień skośny głowy górny - m. obliquus capitis superior
mięsień prosty głowy tylny mniejszy - m. rectus capitis posterior minor
mięsień prosty głowy tylny większy - m. rectus capitis posterior major
mięsień skośny głowy dolny - m. obliquus capitis inferior
mięsień prosty głowy boczny - m. rectus capitis lateralis
mięsień czworoboczny lędźwi - m. quadratus lumborum
mięsień prosty głowy przedni - m. rectus capitis anterior
mięsień długi głowy - m. longus capitis
mięsień długi szyi - m. longus colli
mięsień pochyły przedni - m. scalenus anterior
mięsień pochyły środkowy - m. scalenus medius
mięsień pochyły tylny - m. scalenus posterior
mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy - m. sternocleidomastoideus
mięsień skośny zewnętrzny brzucha - m. obliquus externus abdominis
mięsień skośny wewnętrzny brzucha - m. obliquus internus abdominis
mięsień prosty brzucha - m. rectus abdominis
mięsień lędźwiowy większy - m. psoas major
przepona - m. diaphragma
mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne - mm. intercostales externi
mięsień pochyły przedni - m. scalenus anterior
mięsień pochyły środkowy - m. scalenus medius
mięsień pochyły tylny - m. scalenus posterior
mięsień prostownik grzbietu - m. erector spinae
mięsień najszerszy grzbietu - m. latissimus dorsi
mięsień stożkowaty - m. pyramidalis
mięsień poprzeczny klatki piersiowej - m. transversus thoracis
mięśnie podżebrowe - mm. subcostales

Mięśnie czaszki - muscularis cranium

mięsień skroniowy - m. temporalis
mięsień żwacz - m. masseter
mięsień skrzydłowy przyśrodkowy - m. pterygoideus medialis
mięsień skrzydłowy boczny - m. pterygoideus lateralis
mięsień dwubrzuścowy - m. digastricus
mięsień rylcowo-gnykowy - m. mylohyoideus
mięsień bródkowo-gnykowy - m. geniohyoideus
mięsień mostkowo-gnykowy - m. sternohyoideus
mięsień łopatkowo-gnykowy - m. omohyoideus
mięsień mostkowo-tarczowy - m. sternothyreoideus
mięsień tarczowo-gnykowy - m. thyreohyoideus


Układ trawienny - systema digestorium

jama ustna - cavum oris
podniebienie - palatum
język - lingua
kubki smakowe - culiculi gustatorii
zęby - dentes
siekacze - incisivi
kieł - caninus
trzonowce - molares
przedtrzonowe - premolares
zęby mleczne - dentes decidui
zęby stałe - dentes permanentes
gruczoły ślinowe - glandulae salivares
ślinianka przyuszna - glandula parotis
gardziel - fauces
gardło - pharynx
przełyk - oesophagus
żołądek - ventriculus
dwunastnica - duodenum
jelito czcze - jejunum
jelito kręte - ileum
jelito grube - intestinum crassum
jelito grube - cecum
wyrostek robaczkowy - appendix vermiformis
okrężnica - colon
odbytnica - rectum
trzustka - pancreas
wątroba - hepar
otrzewna - peritoneum


Układ płciowy - Systema genitale

pęcherzyk nasienny - vesicula seminalis
opuszka prącia - bulbus penis
najądrze - epididymis
jądro - testis
moszna - scrotum
żołądź prącia - glans penis
prącie - penis
gruczoł krokowy - prostata
spojenie łonowe - symphysis pubica
cewka moczowa - urethra
nasieniowód - ductus deferens
jajnik - ovarium
szyjka macicy - cervix uteri
ujście pochwy - ostium vaginale
macica - uterus
jajowód - tuba uterina
łożysko - placenta
pępowina - funiculus
płód - fetus
pochwa - vagina


Układ wewnątrzwydzielniczy -systema endocrinum

przysadka mózgowa - hypophysis cerebri
szyszynka - corpus pineale
gruczoł tarczowy - glandula thyroidea
gruczoł przytarczyczny - glandulae parathyroideae
gruczoł nadnerczy - glandula suprarenalis
grasica - thymus
jądra - testis
jajnik - ovarium


Narządy zmysłów

narząd wzroku - organum visus
oko - oculus
gałka oczna - bulbus oculi
rogówka - cornea
twardówka - sclera
naczyniówka - choroidea
tęczówka - iris
źrenica - pupilla
siatkówka - retina
pręciki - bacilli
czopki - coni
plamka żółta - macula lutea
soczewka - lens
ciało szkliste - corpus vitreum
powieki - palpebrae
brew - suoerculium
rzęsy - cilia
spojówka - tunica conjunctiva
łza - lacrimae
ucho - auris
małżowina uszna - auricula
błona bębenkowa - membrana tympani
błędnik - labyrinthus
ślimak kostny - cochlea


Powłoka wspólna - integumentum commune

skóra - cutis
naskórek - epidermis
skóra właściwa - corium s. dermis
warstwa brodawkowa - stratum papillare
warstwa siatkowata - stratum reticulare
tkanka podskórna - tela subcutanea
ciałka krańcowe nerwów - corpuscula nervosa terminalia
gróczoły łojowe - glandulae sebaceae
łój - serum
pot - sudor
gruczoł sutkowy - glandula mammaria
sutek - mamma
brodawka sutkowa - papilla mammae
przewód mleczny - ductus lactiferi
mleko - lac
paznokcie - ungues
włosy - piliPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group